Συνεισφορά στο Weblate

To Weblate έχει αναπτυχθεί από μια ανοιχτή κοινότητα.

Προβολή προελεύσεων Μετάφραση

Did you find a bug?

Did you write a patch that fixes a bug?

Do you miss a feature or want to change an existing one?

Do you have questions about the source code?

Do you want to contribute to the Weblate documentation?

Do you want to financially support Weblate development?

Do you want to contribute translations?

Kaτάσταση μετάφρασης