Przejdź do Weblate! Menu

Warunki i Prywatność

Dokumenty prawne niezbędne do obsługi tej usługi. Dokument z Warunkami świadczenia usług jest miarodajny w języku angielskim, tłumaczenia są dla wygody użytkownika.

Zobacz wersję angielską

Warunki świadczenia usług

Prawa i obowiązki Użytkownika i Dostawcy wynikające z korzystania z Usługi podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

Definicje

W niniejszych Warunkach świadczenia usług:

Umowa
oznacza umowę licencyjną w rozumieniu art. 2358 i nast. Kodeksu cywilnego zawartego pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą w wyniku Zgody
Kodeks cywilny
oznacza Ustawę Nr 89/2012 Coll.,Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami
Zgoda
oznacza zgodę Użytkownika na niniejsze Warunki świadczenia usług i inne dokumenty prawne wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru podczas rejestracji
Ciasteczka
oznacza dowolny plik danych wysyłany przez serwer sieciowy Serwisu do komputera Użytkownika lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, który umożliwia uzyskanie unikalnej identyfikacji przeglądarki internetowej Użytkownika
GDPR
oznacza Rozporządzenie UE Nr 679/2016, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Licencja
oznacza niewyłączną licencję udzieloną przez Usługodawcę Użytkownikowi na korzystanie z Usługi
Dostawca
oznacza Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Nr rej. 04705904
Dane osobowe
oznacza dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia UE Nr 679/2016 wprowadzone przez użytkownika do serwisu i/lub ciasteczka
Właściciel
oznacza Użytkownika, który może zarządzać Projektem
Projekt
oznacza projekt tłumaczeniowy obsługiwany w ramach Usługi
Usługa
oznacza stronę internetową i usługi oparte na Weblate obsługiwanym przez Dostawcę
Pamięć tłumaczeniowa
oznacza opcjonalną usługę pamięci tłumaczeniowej udostępnianą w Weblate
Użytkownik
oznacza dowolną osobę prawną lub osobę inną niż Usługodawca, który korzysta z Usługi
VCS
oznacza system kontroli wersji rozproszonej używany przez Projekt, taki jak Git lub Mercurial

Zawarcie umowy licencyjnej

Umowa licencyjna zawierana jest po przyjęciu przez użytkownika oferty dostawcy.

Umowa licencyjna

Zawierając Umowę na podstawie artykułu 2.1 niniejszej Umowy, wchodzą w życie następujące postanowienia niniejszego Artykułu 3 Warunków świadczenia usług.

Dostawca przedstawia Użytkownikowi umowę licencyjną, a Użytkownik akceptuje niniejszą umowę licencyjną, wszystko to zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach świadczenia usług.

Usługodawca ma prawo w każdej chwili zamknąć, dostosować, zmodyfikować lub uczynić Usługę niedostępną pod adresem internetowym.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi wyłącznie w sposób nie zagrażający oprogramowaniu technicznemu i/lub środkom sprzętowym Dostawcy i/lub takim środkom wykorzystywanym przez Usługodawcę.

Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od korzystania z Usługi w złej wierze i/lub celowo powodując jakiekolwiek szkody w Usłudze.

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ominięcia oprogramowania Serwisu i/lub środków technicznych, w szczególności systemów bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność za szkody

Użytkownik niniejszym oświadcza bezspornie, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku korzystania z Usługi.

Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, niniejszym wyraźnie zrzeka się prawa do odszkodowania od Operatora za szkodę nieumyślnie wyrządzoną Użytkownikowi przez Operatora w wyniku naruszenia jakichkolwiek zobowiązań zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania Serwisu i/lub wynikających z korzystania z Serwisu.

Dane osobowe

W rozumieniu art. 7 RODO Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z Polityka prywatności.

Tłumaczenia

Usługa organizuje tłumaczenia na poszczególne Projekty, w których Właściciel jest odpowiedzialny za zarządzanie nimi i dokładne określenie licencji Projektu.

Brak określenia licencji tłumaczeń oznacza, że tłumaczenia są dostępne na tej samej licencji co sam Projekt.

Jeśli projekt wyrazi zgodę na tłumaczenie pamięci, licencja na korzystanie z tłumaczenia jest przyznawana wszystkim użytkownikom pamięci tłumaczeniowej.

Użytkownik, zgadzając się na udział w Projekcie, wyraża zgodę na licencję określoną przez Projekt.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jako autorstwa w commitach na VCS. Użytkownik rozumie, że przyznanie to jest nieodwołalne ze względu na charakter VCS.

Ciasteczka

W rozumieniu art. 89 ustawy nr 480/2004 Coll. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, Użytkownik jest informowany, że Serwis używa plików Cookie (ciasteczek).

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu personalizacji treści.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają prawu Republiki Czeskiej z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Wszelkie spory wynikające z Umowy i/lub niniejszych Warunków świadczenia usług będą rozstrzygane przez sąd Republiki Czeskiej posiadający jurysdykcję merytoryczną i lokalną.

Efekt

Niniejsze Warunki świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 15 maja 2023.

Polityka prywatności

Przestrzegamy rozporządzenia nr 679/2016, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zwanego również GDPR. Ten dokument zawiera niezbędne specyfikacje.

Administrator danych osobowych

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Nr rej. 04705904

Weblate wyznaczył inspektora ochrony danych, do którego można dotrzeć przez privacy@weblate.org.

Dane osobowe przetwarzane przez Weblate

Weblate przetwarza tylko te dane osobowe, które Użytkownik udostępnił przy ich użyciu:

Nazwa i adres e-mail
Służą one do identyfikacji użytkownika w commitach na VCS.
Ponadto wiadomość e-mail służy do powiadamiania o obserwowanych zdarzeniach.
Hasło w formie haszowanej
Używane do uwierzytelniania użytkownika, jeśli skonfigurowano
Hasła są przechowywane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu Argon2.
Adres IP i nazwa przeglądarki
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Informacje rozliczeniowe
Dane niezbędne do wystawienia faktury zbierane są przy zakupie u nas usługi.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby Usługi:

 • za świadczenie naszych usług w ramach Usługi, kontaktowanie się z Tobą w sprawach dotyczących naszych usług (również za pośrednictwem wiadomości e-mail i przesyłania wiadomości) oraz zapewnienie technicznej funkcjonalności naszych usług w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych (Artykuł 6 (1) b. GDPR)
 • w celu analizy korzystania z naszych usług i ulepszania naszych usług (Artykuł 6 (1) b. i f. GDPR)
 • za twoją wyraźną zgodą lub instrukcjami dotyczącymi prowadzenia naszej działalności gospodarczej lub wysyłania Ci biuletynów (Artykuł 6 (1) a. GDPR)

Dostęp do danych osobowych

Administrator dokonał wszelkich uzasadnionych środków technicznych w celu ochrony Danych Osobowych. Tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych.

Strony trzecie, które mogą w razie potrzeby uzyskać dostęp do danych osobowych, to:

 • Osoby, które są objęte umową o zapewnienie techniczne usługi.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Wszystkie dane osobowe są przechowywane w Unii Europejskiej.

Ujawnienie danych osobowych

Dane Osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim w ograniczonych okolicznościach, gdy Administrator w dobrej wierze uważa, że jest to wymagane przez prawo, na przykład na podstawie wezwania sądowego lub innego nakazu sądowego, lub administracyjnego.

W przypadku gdy przepisy prawa zobowiązują Administratora do ujawnienia Danych Osobowych, zostanie podjęta próba uprzedniego powiadomienia Użytkownika drogą elektroniczną (o ile Administrator nie zabrania lub byłoby to daremne), że żądanie udostępnienia Danych Osobowych zostało dokonane w celu umożliwienia Użytkownikowi wyrażenia sprzeciwu wobec ujawnienia. Jeżeli Użytkownik nie zakwestionuje żądania ujawnienia, Administrator może być prawnie zobowiązany do przekazania Danych Osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane w serwisie, dopóki użytkownik nie usunie swojego konta w usłudze.

Informacje z dziennika dostępu mogą być gromadzone przez dłuższy okres w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Twoje prawa

Użytkownik dobrowolnie udostępnia dane osobowe. Bez tych danych osobowych Weblate nie jest w stanie świadczyć naszych usług.

Chcemy, abyś zawsze miał kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi. W tym celu masz pewne prawa, które na to pozwalają. W pewnych warunkach możesz:

 • Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich danych osobowych, które Weblate wykorzystuje lub przetwarza, a nawet uzyskaj ich kopię (Artykuł 15 RODO (GDPR))
 • Popraw dane osobowe przetwarzane przez Weblate, jeśli uważasz, że wystąpiły błędy
 • Zażądaj od nas usunięcia Twoich danych osobowych
 • Ogranicz przetwarzanie danych osobowych
 • Obiekt do przetworzenia
 • Otrzymuj swoje dane osobowe w powszechnie używanym i odczytywanym maszynowo formacie lub przesyłaj te dane osobowe do innego dostawcy.

Usuwanie, poprawianie i odzyskiwanie swoich danych osobowych może odbywać się z poziomu zarządzania kontem i jest w pełni zautomatyzowane.

Polski