Użyj Weblate Menu

Warunki i Prywatność

Dokumenty prawne niezbędne do obsługi tej usługi. Dokument z Warunkami świadczenia usług jest miarodajny w języku angielskim, tłumaczenia są dla wygody użytkownika.

Zobacz wersję angielską

Warunki Usługi

Prawa i obowiązki Użytkownika i Dostawcy wynikające z korzystania z Usługi podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

Definicje

Warunki Usługi:

Umowa
oznacza umowę licencyjną w rozumieniu art. 2358 i nast. Kodeksu cywilnego zawartego pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą w wyniku Zgody
Kodeks cywilny
oznacza Ustawę Nr 89/2012 Coll.,Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami
Zgoda
oznacza zgodę Użytkownika na niniejsze Warunki świadczenia usług i inne dokumenty prawne wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru podczas rejestracji
„Ciasteczka”
oznacza dowolny plik danych przesłany przez serwer sieciowy Serwisu do komputera Użytkownika innego urządzenia podłączonego do Internetu, umożliwiający uzyskanie jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej Użytkownika
Licencja
oznacza niewyłączną licencję udzieloną przez Usługodawcę Użytkownikowi na korzystanie z Usługi
Dostawca
oznacza Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Nr rej. 04705904
Dane osobiste
oznacza dane osobowe w rozumieniu ustawy Nr 101/2000 Coll., o ochronie danych osobowych, wraz z poprawkami, wprowadzonej przez Użytkownika do Serwisu i/lub plików cookie
Właściciel
oznacza Użytkownika, który może zarządzać Projektem
Projekt
oznacza projekt tłumaczeniowy obsługiwany w ramach Usługi
Usługa
oznacza stronę internetową i usługi oparte na Weblate obsługiwanym przez Dostawcę
Pamięć Tłumaczenia
oznacza opcjonalną usługę pamięci tłumaczeniowej udostępnianą w Weblate
Użytkownik
oznacza dowolną osobę prawną lub osobę inną niż Usługodawca, który korzysta z Usługi
VCS
oznacza system kontroli wersji rozproszonej używany przez Projekt, taki jak Git lub Mercurial

Zawarcie umowy licencyjnej

Umowa licencyjna zawierana jest po przyjęciu przez użytkownika oferty dostawcy.

Umowa licencyjna

Zawierając Umowę na podstawie artykułu 2.1 niniejszej Umowy, wchodzą w życie następujące postanowienia niniejszego Artykułu 3 Warunków świadczenia usług.

Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na podstawie umowy, a Użytkownik akceptuje licencję, a wszystko to na warunkach określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług.

Usługodawca ma prawo w każdej chwili zamknąć, dostosować, zmodyfikować lub uczynić Usługę niedostępną pod adresem internetowym.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi wyłącznie w sposób nie zagrażający oprogramowaniu technicznemu i/lub środkom sprzętowym Dostawcy i/lub takim środkom wykorzystywanym przez Usługodawcę.

Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od korzystania z Usługi w złej wierze i/lub celowo powodując jakiekolwiek szkody w Usłudze.

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ominięcia oprogramowania Serwisu i/lub środków technicznych, w szczególności systemów bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność za szkody

Użytkownik niniejszym oświadcza bezspornie, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku korzystania z Usługi.

Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, niniejszym zrzeka się wyraźnie swojego prawa do odszkodowania od Dostawcy z tytułu nieumyślnego spowodowania szkody przez Dostawcę na rzecz Użytkownika w wyniku naruszenia któregokolwiek z obowiązków zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług i/lub wynikających z korzystania z Usługi.

Dane osobiste

W rozumieniu Artykułu 5 (2) Ustawy Nr 101/2000 Coll. O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika administratorowi, który jest Dostawcą, za pośrednictwem Usługi; Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych przez Dostawcę, jego pracowników i/lub jego autoryzowanych partnerów biznesowych. Zgoda ta jest udzielana pod warunkiem, że Użytkownik nie usunie swojego konta z Usługi.

Celem przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z ustaleniami Dostawcy jest wykorzystanie Danych Osobowych do przesyłania informacji handlowych na temat danych (Użytkownika) drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą Nr 480/2004 Coll., niektóre usługi społeczeństwa informacyjnego wraz z późniejszymi zmianami, a także potrzeby marketingowe i biznesowe partnerów kontraktowych Usługodawcy oraz do celów statystycznych i/lub marketingowych Dostawcy.

Jeżeli Użytkownik bezpośrednio i skutecznie poinformuje Dostawcę, że nie chce już otrzymywać informacji handlowych od Dostawcy, Dostawca nie będzie wysyłał dalszych niezamówionych komunikatów handlowych.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy swoich praw wynikających z Artykułu 12 i Artykułu 21 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i oświadcza, że wszystkie Dane Osobowe są dokładne i prawdziwe oraz zostały podane dobrowolnie.

Dostawca oświadcza, że będzie gromadził Dane Osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu i przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z celem, dla którego zostały zgromadzone. Pracownicy Dostawcy i inne osoby przetwarzające Dane Osobowe na podstawie umowy z Dostawcą zachowują poufność Danych Osobowych, nawet po zakończeniu stosunku pracy lub stosunków handlowych z Dostawcą.

Dostawca oświadcza, że będzie przetwarzał Dane Osobowe drogą elektroniczną (automatycznie) za pośrednictwem programów komputerowych, dla których Dostawca zapewnił prawo użytkowania, w szczególności Usługę.

Zgoda użytkownika na podstawie niniejszego art. 5 Regulaminu stanowi swobodną i świadomą czynność prawną, która dotyczy zgody podmiotu danych (Użytkownika) na przetwarzanie Danych Osobowych.

Tłumaczenia

Serwis organizuje tłumaczenie na poszczególne Projekty, w których Właściciel jest odpowiedzialny za zarządzanie nimi i dokładne określenie licencji na Projekt.

Brak określenia licencji tłumaczeń oznacza, że tłumaczenia są dostępne na tej samej licencji co sam projekt.

Jeśli projekt wyrazi zgodę na tłumaczenie pamięci, licencja na korzystanie z tłumaczenia jest przyznawana wszystkim użytkownikom pamięci tłumaczeniowej.

Użytkownik zgadza się na licencję, którą Projekt określił przy udziale w projekcie.

Użytkownik zgadza się wykorzystywać swoje imię i adres e-mail jako autorstwo w zatwierdzeniach VCS. Użytkownik rozumie, że ta dotacja nie podlega odwołaniu ze względu na charakter VCS.

„Ciasteczka”

W rozumieniu art. 89 ustawy Nr 480/2004 Coll., w sprawie komunikacji elektronicznej, w brzmieniu umotywowanym, Użytkownik jest informowany, że Serwis korzysta z plików cookie.

Serwis wykorzystuje pliki cookie w celu personalizowania treści i analizy naszego ruchu.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają prawu Republiki Czeskiej z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Wszelkie spory wynikające z Umowy i/lub niniejszych Warunków świadczenia usług będą rozstrzygane przez sąd Republiki Czeskiej posiadający jurysdykcję merytoryczną i lokalną.

Efekt

Niniejsze Warunki świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.

Polityka Prywatności

Przestrzegamy rozporządzenia nr 679/2016, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zwanego również GDPR. Ten dokument zawiera niezbędne specyfikacje.

Administrator danych osobowych

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Nr rej. 04705904

Wybraliśmy pracownika ochrony danych, do którego można dotrzeć przez privacy@weblate.org.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które użytkownik udostępnia nam, korzystając z naszej usługi:

Nazwa i e-mail
Służą one do identyfikacji użytkownika w zatwierdzeniach VCS
Ponadto wiadomość e-mail służy do powiadamiania o obserwowanych zdarzeniach
Hasło w formie haszowanej
Używany do uwierzytelniania użytkownika, jeśli został skonfigurowany
Adres IP i nazwa przeglądarki
Są one rejestrowane w przypadku ważnych zmian na koncie (np. Zmiana hasła) w celu umożliwienia diagnozy w przypadku kradzieży konta
Informacje rozliczeniowe
W przypadku zakupu usługi od nas, zbieramy dodatkowe informacje rozliczeniowe niezbędne do wystawienia faktury

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby Usługi:

 • za świadczenie naszych usług w ramach Usługi, kontaktowanie się z Tobą w sprawach dotyczących naszych usług (również za pośrednictwem wiadomości e-mail i przesyłania wiadomości) oraz zapewnienie technicznej funkcjonalności naszych usług w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych (Artykuł 6 (1) b. GDPR)
 • analizujemy korzystanie z naszych usług i ulepszać nasze usługi (Artykuł 6 (1) b. i f. GDPR)
 • za twoją wyraźną zgodą lub instrukcjami dotyczącymi prowadzenia naszej działalności gospodarczej lub wysyłania Ci biuletynów (Artykuł 6 (1) a. GDPR)

Dostęp do danych osobowych

Administrator dokonał wszelkich uzasadnionych środków technicznych w celu ochrony Danych Osobowych. Tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych.

Strony trzecie, które mogą w razie potrzeby uzyskać dostęp do danych osobowych, to:

 • Osoby, które są objęte umową o zapewnienie techniczne usługi.
 • Proces płatności.

Wszystkie dane osobowe są przechowywane w Unii Europejskiej.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane w Usłudze do momentu usunięcia przez Użytkownika jego konta w serwisie.

Dane rejestracyjne dostępu mogą być gromadzone przez dłuższy czas w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Twoje prawa

Użytkownik zapewnia dobrowolnie korzystanie z Danych Osobowych. Bez tego nie jesteśmy w stanie świadczyć naszych usług.

Chcemy, abyś zawsze miał kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi. W tym celu masz pewne prawa, które na to pozwalają. W pewnych warunkach możesz:

 • Uzyskaj dostęp do wszystkich Twoich Danych Osobowych, których używamy lub przetwarzamy, a nawet otrzymaj ich kopię (Artykuł 15 GDPR)
 • Popraw Dane Osobowe, które przetwarzamy, jeśli uważasz, że są błędy
 • Zażądaj usunięcia Twoich Danych Osobowych
 • Ogranicz przetwarzanie danych osobowych
 • Obiekt do przetworzenia
 • Otrzymuj swoje dane osobowe w powszechnie używanym i odczytywanym maszynowo formacie lub przesyłaj te dane osobowe do innego dostawcy.
Polski