Weblatuj! Menu

Podmínky a soukromí

Právní dokumenty nezbytné pro poskytování této služby. Všeobecné smluvní podmínky jsou autoritativní v angličtině. Překlad do češtiny je poskytován pro vaše pohodlí.

Zobrazit anglickou verzi

Všeobecné smluvní podmínky

Práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Služby se řídí těmito Všeobecnými Smluvními Podmínkami.

Definice

V těchto Všeobecných Smluvních Podmínkách:

Dohoda
se rozumí Licenční Smlouva ve smyslu článku 2358 a následujících Občanského zákoníku uzavřeného mezi Uživatelem a Provozovatelem na základě Souhlasu
Občanský zákoník
se rozumí zákon 89/2012 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Souhlas
se rozumí souhlas Uživatele s těmito Všeobecnými Smluvními Podmínkami a dalšími právními dokumenty vyjádřený zaškrtnutím políčka při registraci
Cookie
se rozumí jakákoliv data odeslaná z web serveru Služby na počítač Uživatele nebo jiné zařízení připojené do Internetu, které umožní unikátní identifikaci Uživatelova webového prohlížeče
GDPR
znamená nařízení EU č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Licence
se rozumí nevýhradní licence poskytnutá Provozovatelem Uživateli pro používání Služby
Poskytovatel
se rozumí Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, IČ 04705904
Osobní údaje
se rozumí osobní údaje ve významu nařízení EU 679/2016, vloženého uživatelem do Služby a/nebo souborů Cookie
Vlastník
se rozumí Uživatel, který má oprávnění spravovat Projekt
Projekt
se rozumí překladový projekt provozovaný na Službě
Služba
se rozumí webové stránky a služby založené na Weblate poskytované Provozovatelem
Překladová paměť
se rozumí volitelná služba překladové paměti poskytovaná ve Weblate
Uživatel
se rozumí jakákoli právnická osoba nebo fyzická osoba jiná než Provozovatel, která využívá Službu
VCS
se rozumí distribuovaný systém správy revizí používaný Projektem jako třeba Git nebo Mercurial

Závěr licenční smlouvy

Licenční Smlouva je uzavřená v okamžiku přijetí Nabídky Provozovatele Uživatelem.

Licenční Smlouva

Uzavřením dohody podle článku 2.1 této smlouvy vstupují v platnost následující ustanovení tohoto článku 3 Všeobecných smluvních podmínek.

Provozovatel uděluje uživateli licenční smlouvu a uživatel souhlasí s licencí, to vše za podmínek stanovených v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

Provozovatel má kdykoli právo na vypnutí, opravu, úpravu nebo znepřístupnění Služby na webové adrese.

Uživatel souhlasí s tím, že Službu použije pouze způsobem, který neohrozí technický software a/nebo hardwarové prostředky Provozovatele a/nebo takové prostředky v použití Provozovatele.

Uživatel souhlasí, že nebude využívat služby ve špatné víře a/nebo úmyslně působit jakékoli poškození Služby.

Uživatel souhlasí s tím, že se zdrží obejití softwaru a/nebo technického hardwarového vybavení Služby, zejména bezpečnostních systémů.

Odpovědnost za škodu

Uživatel činí nesporným, že Provozovatel neodpovídá za škody způsobené Uživateli v důsledku používání Služby.

Je-li Uživatel podnikatelem, tímto se výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele za škodu neúmyslně způsobenou Provozovatelem Uživateli prostřednictvím porušení jakýchkoliv závazků obsažených v těchto Všeobecných Smluvních Podmínkách a/nebo vyplývajících z užívání Služby.

Osobní údaje

Ve smyslu článku 7 GDPR Uživatel tímto uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů podle Zásad ochrany osobních údajů.

Překlady

Služba rozděluje překlad do jednotlivých Projektů, kde je Vlastník odpovědný za jejich správu a za přesné určení licence Projektu.

Neuvedení licence pro překlady znamená, že překlady jsou k dispozici pod stejnou licencí jako samotný Projekt.

V případě, že se Projekt rozhodne používat Překladovou Paměť, bude udělena licence na překlad všem uživatelům Překladové Paměti.

Přispěním do Projektu Uživatel souhlasí s licencí, kterou Projekt určil.

Uživatel souhlasí s použitím jména a e-mailu jako autora v zápisech VCS. Uživatel chápe, že tento souhlas je kvůli povaze VCS neodvolatelný.

Cookie

Ve smyslu článku 89 zákona 480/2004 Sb., o elektronické komunikaci, ve znění pozdějších předpisů, je uživatel informován, že služba používá Cookies.

Služba používá Cookies k přizpůsobení obsahu.

Rozhodné právo

Tyto Všeobecné smluvní podmínky se řídí zákony České republiky s vyloučením kolizních norem.

Veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných Smluvních Podmínek budou vyřešeny soudem České republiky s věcnou a místní příslušností.

Účinek

Tyto Všeobecné Smluvní Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. května 2023.

Zásady ochrany osobních údajů

Dodržujeme nařízení č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR. Tento dokument obsahuje potřebné specifikace.

Správce Osobních Údajů

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, IČ 04705904

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a můžete ho kontaktovat na privacy@weblate.org.

Které Osobní Údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze Osobní Údaje, které nám uživatel poskytuje používáním naší služby:

Jméno a e-mailová adresa
Tyto slouží pro identifikaci zápisů v systému správy verzí.
E-mail dále slouží pro upozorňování na uživatelem sledované události.
Otisk (hash) hesla
Pokud je nastaveno, slouží k ověřování totožnosti Uživatele
Hesla jsou uložena ve formě otisku pomocí Argon2.
IP adresa a název webového prohlížeče
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Fakturační údaje
Údaje nezbytné k vystavení faktury jsou shromažďovány při nákupu služby od nás.

Důvod a zákonný rámec zpracování Osobních Údajů

Vaše Osobní Údaje budou použity pro účely Služby:

 • pro poskytování služeb v rámci Služby, pro kontaktování vás v souvislosti se službami (také prostřednictvím e-mailu a zpráv) a pro zajištění provozu našich služeb na základě smluvních nebo předsmluvních závazků (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • pro analýzu používání našich služeb a pro jejich vylepšení (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR)
 • s vaším výslovným souhlasem nebo pokynem pro zpracování obchodní nabídky nebo zasílání novinek (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Přístup k Osobním Údajům

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich Osobních Údajů. K Osobním Údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim Osobním Údajům v nezbytném rozsahu, jsou:

 • Osoby, které pro nás zajišťují technický provoz a zabezpečení našich služeb.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Všechna Osobní Údaje jsou uloženy v Evropské Unii.

Zpřístupnění Osobních Údajů

Osobní Údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám za omezených okolností, pokud se Správce v dobré víře domnívá, že to vyžaduje zákon, například na základě soudního předvolání nebo jiného soudního či správního příkazu.

V případě, že je Správce ze zákona povinen Osobní Údaje zpřístupnit, pokusí se Uživatele předem informovat e-mailem (pokud to není Správci zakázáno nebo by to bylo zbytečné) o tom, že byla podána žádost o Osobní Údaje, aby mohl Uživatel vznést námitku proti zpřístupnění. Pokud Uživatel žádost o zpřístupnění neodmítne, může být Správce ze zákona povinen Osobní údaje předat.

Doba uložení Osobních Údajů

Osobní Údaje jsou uloženy ve Službě dokud uživatel nesmaže svůj účet.

Informace o přístupu mohou být uchovávána déle za účelem zjištění, výkonu nebo obrany právních nároků.

Vaše práva

Uživatel poskytuje Osobní Údaje dobrovolně. Bez nich nejsme schopni poskytovat naše služby.

Chceme, abyste vždy měli kontrolu nad svými Osobními Údaji. Za určitých podmínek máte právo u naší společnosti:

 • Požadovat přístup k Osobním Údajům, které o vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR
 • Požadovat opravu Osobních Údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné
 • Požadovat výmaz Osobních Údajů
 • Požadovat omezení zpracování Osobních Údajů
 • Vznést námitku či stížnost proti zpracování
 • Získat Osobní Údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci.

Odstranění, opravu a získání vašich Osobních Údajů lze provést ze správy účtu a je plně automatizované.

Čeština