Stap over naar Weblate! Menu

Algemene voorwaarden en privacy

De wettelijke documenten die nodig zijn om deze dienst aan te bieden. De dienstvoorwaarden van de Engelstalige versie zijn gezaghebbend - vertalingen worden voor uw gemak verstrekt.

Engelstalige versie lezen

Algemene voorwaarden

De rechten en plichten van de Gebruiker en de Aanbieder die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

Omschrijvingen

In deze algemene voorwaarden:

Overeenkomst
betekent licentieovereenkomst in de zin van artikel 2358 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, gesloten door en tussen de Gebruiker en de Aanbieder op basis van de Toestemming
Burgerlijk wetboek
betekent Wet nr. 89/2012 Coll., het burgerlijk wetboek, zoals gewijzigd
Toestemming
betekent de toestemming van de Gebruiker met deze Gebruiksvoorwaarden en andere wettelijke documenten die uitgedrukt wordt door het selectievakje tijdens de registratie aan te vinken
Cookies
Staat voor elk gegevensbestand dat door de webserver van de Dienst naar de computer van de Gebruiker wordt gestuurd of naar een ander apparaat dat met het internet is verbonden, waardoor een unieke identificatie van de webbrowser van de Gebruiker kan worden verkregen
AVG
staat voor EU Richtlijn nr. 679/2016, de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Licentie
betekent een niet-exclusieve licentie die door de Aanbieder aan de Gebruiker wordt verleend voor het gebruik van de Dienst
Aanbieder
betekent Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. No. 04705904
Persoonlijke gegevens
staat voor persoonsgegevens in de zin van verordening (EU) nr. 679/2016 die door de gebruiker in de dienst en/of cookies zijn geplaatst
Eigenaar
betekent de Gebruiker die een Project kan beheren
Project
betekent vertaalproject bediend op de Dienst
Dienst
betekent de website en diensten gebaseerd op Weblate, bediend door de Aanbieder
Vertaalgeheugen
betekent de optionele vertaalgeheugen-dienst voorzien binnen Weblate
Gebruiker
betekent elke rechtspersoon of een andere persoon dan de Aanbieder die gebruik maakt van de Dienst
Versiebeheersysteem
betekent 'distributed version control system' (versiebeheersysteem) gebruikt door het Project, zoals Git of Mercurial

Sluiting van de licentieovereenkomst

De Licentieovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker de Aanbieding van de Aanbieder aanvaardt.

Licentieovereenkomst

Door het sluiten van de Overeenkomst onder artikel 2.1 van deze Overeenkomst treden de volgende bepalingen van dit artikel 3 van de Servicevoorwaarden in werking.

De Aanbieder verstrekt de Gebruiker een Licentie overeenkomst en de Gebruiker aanvaardt die overeenkomst, dit alles onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

De Aanbieder heeft het recht om de Dienst op elk moment af te sluiten, aan te passen, te wijzigen of niet beschikbaar te maken op het webadres.

De Gebruiker stemt ermee in de Dienst alleen te gebruiken op een manier die de technische software en/of hardware middelen van de Aanbieder en/of dergelijke middelen in het gebruik van de Aanbieder niet in gevaar brengt.

De Gebruiker gaat ermee akkoord om af te zien van gebruik te kwader trouw en/of opzettelijk veroorzaken van schade aan de Dienst.

De Gebruiker gaat ermee akkoord de software en/of technische hardware van de Dienst, in het bijzonder de beveiligingssystemen, niet te omzeilen.

Aansprakelijkheid voor schade

De Gebruiker maakt hierbij onomstreden dat de Aanbieder niet aansprakelijk is voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de Dienst.

Indien de Gebruiker ondernemer is, doet de gebruiker hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht op schadevergoeding door de Aanbieder voor schade die door de Aanbieder onbedoeld aan de Gebruiker is veroorzaakt door een inbreuk op enige in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen verplichting en/of als gevolg van het gebruik van de Dienst.

Persoonlijke gegevens

Within the meaning of Article 7 of the GDPR the User hereby gives consent to collecting, storage, and processing of the Personal Data according to the Privacy Policy.

Vertalingen

De Dienst organiseert de vertaling naar individuele projecten, waarbij de Eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer ervan en voor het nauwkeurig specificeren van de licentie van het Project.

Het niet opgeven van een vertaallicentie betekent dat de vertalingen beschikbaar zijn onder dezelfde licentie als het desbetreffende project zelf.

Indien het Project voor het Vertaalgeheugen kiest, wordt de licentie om de vertaling te gebruiken verleend aan alle gebruikers van het Vertaalgeheugen.

De Gebruiker gaat akkoord met de licentie die het Project heeft opgegeven zodra de Gebruiker een bijdrage levert aan het Project.

The User agrees to use of name and e-mail as authorship in the VCS commits. The User understands that this grant is non-revocable due to the nature of the VCS.

Cookies

In de zin van artikel 89 van de wet nr. 480/2004 Coll. inzake elektronische communicatie, zoals gewijzigd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat de dienst gebruik maakt van cookies.

De dienst gebruikt cookies om de inhoud te personaliseren.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van de Tsjechische Republiek met uitsluiting van conflictregels.

Alle geschillen die ontstaan op basis van de Overeenkomst en/of deze Servicevoorwaarden worden beslecht door de rechtbank van de Tsjechische Republiek met materiële en lokale jurisdictie.

Inwerkingtreding

These Terms of Service shall come into force and effect on 15th May 2023.

Privacybeleid

We voldoen aan de verordening nummer 679/2016, de Algemene Gegevensbeschermingsverordening, ook bekend als GDPR. Dit document bevat de nodige specificaties.

Persoonlijke databeheerder

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, verordening nummer 04705904

Weblate heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die bereikbaar is via privacy@weblate.org.

Persoonlijke gegevens die door Weblate worden verwerkt

Weblate verwerkt alleen persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt:

Naam en e-mailadres
Deze worden gebruikt om u te identificeren in VCS-commits.
Uw e-mailadres wordt ook gebruikt voor melding van gevolgde gebeurtenissen.
Wachtwoord in hash-vorm
Gebruikt om de gebruiker te verifiëren, indien geconfigureerd
Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen met Argon2.
IP-adres en browsernaam
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Facturatie-informatie
Necessary details to issue an invoice is collected when purchasing a service from us.

Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de doeleinden van de dienst:

 • voor het verlenen van onze diensten op het gebied van de Dienst, om contact met u op te nemen in zaken met betrekking tot onze diensten (ook door middel van e-mails en berichten) en om de technische functionaliteit van onze diensten te waarborgen voor de nakoming van contractuele of precontractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b. AVG)
 • om uw gebruik van onze diensten te analyseren en onze diensten te verbeteren (artikel 6, lid 1, onder b. en f. AVG)
 • met uw uitdrukkelijke toestemming of opdracht om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren of u nieuwsbrieven te sturen (artikel 6, lid 1, onder a. AVG)

Toegang tot de persoonlijke gegevens

De Controller heeft alle redelijke technische middelen ingezet om de persoonlijke gegevens te beschermen. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de persoonlijke gegevens.

Derden die toegang kunnen krijgen tot de persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is:

 • Personen die gecontracteerd zijn voor de technische verzekering van de dienst.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie.

Disclosure of the Personal Data

The Personal Data might be disclosed to third parties in limited circumstances when the Controller has a good faith belief it is required by law, such as under a subpoena or other judicial or administrative order.

In case the Controller is required by law to disclose the Personal Data, an attempt will be made to provide the User with prior notice by e-mail (unless the Controller is prohibited, or it would be futile) that a request for the Personal Data has been made to allow the User to object to the disclosure. If the User does not challenge the disclosure request, the Controller may be legally required to turn over the Personal Data.

Bewaring van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens worden in de dienst opgeslagen totdat de gebruiker zijn account in de dienst verwijdert.

Toegangslogboek-informatie kan voor een langere periode verzameld worden met het oog op vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Uw rechten

De Gebruiker geeft vrijwillig toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Zonder deze persoonlijke gegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan te bieden.

Wij willen dat u altijd de controle heeft over uw persoonlijke gegevens. Hiertoe heeft u bepaalde rechten die dit mogelijk maken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u:

 • Krijg toegang tot al uw persoonlijke gegevens die Weblate gebruikt of verwerkt en krijg er zelfs een kopie van (artikel 15 AVG)
 • Corrigeer de persoonlijke gegevens die Weblate verwerkt als u denkt dat er fouten zijn
 • Geef ons de opdracht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen
 • Beperk de verwering van persoonlijke gegevens
 • Voorwerp van verwerking
 • Ontvang uw persoonlijke gegevens in een vaak gebruikt en machineleesbaar formaat of om deze persoonlijke gegevens aan een andere provider door te geven.

U kunt uw persoonlijke gegevens wissen, aanpassen en benaderen via accountbeheer. Dit proces is volledig geautomatiseerd.

Nederlands