Zgjidhni Weblate-in! Menu

Kushte dhe Privatësi

Dokumentet ligjore të domosdoshme për ofrimin e këtij shërbimi. Dokumenti mbi Kushtet e Shërbimit ka autoritet vetëm në anglisht, përkthimet jepen për t’ju lehtësuar punë.

Shihni versionin anglisht

Kushte Shërbimi

Të drejtat dhe detyrimet e Përdoruesit dhe Furnizuesit të Shërbimit të rrjedhura nga përdorimi i Shërbimit qeverisen nga këto Kushte Shërbimi.

Përkufizime

Në këto Kushte Shërbimi:

Marrëveshje
do të thotë Marrëveshje Licence sipas kuptimit të Nenit 2358 dhe në vazhdim të Kodit Civil, të përfunduar nga dhe mes Përdoruesit dhe Shërbimit pas Pranimit
Kod Civil
do të thotë Akti No. 89/2012 Coll., Kodi Civil, siç është ndryshuar
Pranim
do të thotë pranimi nga Përdoruesi i këtyre Kushtesh Shërbimi dhe i dokumenteve të tjera ligjore, shprehur përmes vënies shenjë kutizës gjatë regjistrimit
Cookies
do të thotë kartelë të dhënash dërguar nga shërbyesi i Shërbimit te kompjuteri apo tjetër pajisje e Përdoruesit e lidhur në Internet, çka lejon marrje identifikimi unik të shfletuesit të Përdoruesit
GDPR
do të thotë Rregullorja No. 679/2016 e Bashkimit Europian, Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDRP)
Licencë
do të thotë licencë jopërjashtimore akorduar Përdoruesit nga Shërbimi për përdorimin e Shërbimit
Furnizues Shërbimi
do të thotë Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Nr. Regjistri 04705904
Të dhëna Personale
do të thotë të dhëna personale sipas kuptimit të Rregullores No. 679/2016 të Bashkimit Europian, dhënë nga përdoruesi te Shërbimi dhe/ose Cookie-t
Pronar
do të thotë Përdoruesi që mund të administrojë Projektin
Projekt
do të thotë projekt përkthimi i punuar në Shërbim
Shërbim
do të thotë sajti dhe shërbime të bazuar në Weblate, administruar nga Furnizuesi i Shërbimit
Kujtesë Përkthimesh
do të thotë shërbimi opsional kujtese përkthimesh furnizuar brenda Weblate-it
Përdorues
do të thotë çfarëdo njësi apo individ ligjor, tjetër nga Furnizuesi i Shërbimit, që përdor Shërbimin
VCS
do të thotë sistem i shpërndarë kontrolli versionesh i përdorur nga Projekti, fjala vjen, Git ose Mercurial

Finalizim Marrëveshjeje Licence

Marrëveshja e Licencës është e finalizuar me Pranimin nga Përdoruesi të Ofertës së Furnizuesit të Shërbimit.

Marrëveshje Licence

Duke përfunduar një Marrëveshje sipas Nenit 2.1 të kësaj Marrëveshjeje, hyjnë në fuqi anët vijuese të këtij Neni 3 të Kushteve të Shërbimit.

Furnizuesi i Shërbimeve i paraqit Përdoruesit një Marrëveshje Licence dhe Përdoruesi e pranon këtë Marrëveshje Licence, krejt kjo sipas termave dhe kushteve të deklaruara në këto Kushte Shërbimi.

Furnizuesi i Shërbimi do të ketë të drejtën të fikë, përshtatë, ndryshojë apo ta bëjë të pakapshëm në adresën web Shërbimin në çfarëdo kohe.

Përdoruesi bie dakord të përdorë Shërbimin vetëm në një mënyrë që nuk rrezikon mjetet teknike <em>software</em> dhe/ose <em>hardware</em> të Furnizuesit të Shërbimit dhe/ose mjete të tilla në përdorim të Furnizuesit të Shërbimit.

Përdoruesi bie dakord të mos përdorë Shërbimin në mënyrë dashakeqe dhe/ose t’i shkaktojë me dashje çfarëdo dëmi Shërbimit.

Përdoruesi bie dakord të mos anashkalojë mjetet software dhe/ose teknike hardware të Shërbimit, në mënyrë të veçantë sistemet e sigurisë.

Përgjegjësi Dëmesh

Përdoruesi sipas kësaj e bën të padiskutueshme që Furnizuesi i Shërbimeve s’do të jetë përgjegjës për asnjë dëm shkaktuar Përdoruesit i ardhur nga përdorimi i shërbimit.

Nëse Përdoruesi është një sipërmarrës, sipas kësaj ai heq shprehimisht dorë nga të drejtat për kompensim nga Furnizuesi i Shërbimit për dëm të shkaktuar padashur nga Furnizuesi i Shërbimit ndaj Përdoruesit përmes shkeljes së çfarëdo detyrimi që përmbahet në këto Kushte Shërbimi dhe/ose të ardhur nga përdorimi i Shërbimit.

Të dhëna Personale

Sipas kuptimit të Nenit 7 të GDPR-s, Përdoruesi sipas kësaj jep miratimin për mbledhjen, depozitimin dhe përpunimin e të Dhënave Personale të furnizuara nga Përdoruresi për përgjegjësin, që është Furnizuesi i Shërbimit, përmes përdorimit të Shërbimit; Përdoruesi jep miratimin për përpunimin dhe përdorimin e të Dhënave Personale të Përdoruesit nga Furnizuesi i Shërbimit, të punësuarit nga Furnizuesi i Shërbimit dhe/ose partnerë të autorizuar biznesi të Furnizuesit të Shërbimit. Ky miratim jepet për aq kohë sa Përdoruesi nuk heq llogarinë e vet prej Shërbimit.

Qëllimi i përpunimit të të Dhënave Personale, siç përcaktohet nga Furnizuesi i Shërbimit, është përdorimi i të Dhënave Personale për dërgim komunikimesh komerciale te subjekti i të dhënave (Përdoruesi) përmes rrugësh elektronike, sipas Aktit Nr. 480/2004 Coll., lidhur me disa shërbime të shoqërisë së informacionit, siç është ndryshuar ligji, dhe më tej për nevoja biznesi të partnerëve me të cilët Furnizuesi i Shërbimit ka kontratë dhe për qëllime statistikore të Furnizuesit të Shërbimit.

Nëse përdoruesi informon drejtpërsëdrejti dhe me sukses Furnizuesin e Shërbimit se nuk dëshiron më të marrë informacione biznesi nga Furnizuesi i Shërbimit, Furnizuesi i Shërbimit duhet të pengojë dërgimin më tej komunikimesh të pakërkuara biznesi.

Përdoruesi deklaron të qenët i ndërgjegjshëm mbi të drejtat e veta sipas Nenit 15 dhe Nenit 17 të GDPR-s dhe deklaron se krejt të Dhënat Personale janë të sakta dhe të vërteta dhe se janë dhënë vullnetarisht.

Furnizuesi i Shërbimit deklaron se do të grumbullojë të Dhëna Personale vetëm deri në atë shkallë që është e nevojshme për arritjen e qëllimit të specifikuar më sipër dhe do t’i përpunojë të Dhënat Personale në pajtim me qëllimin për të cilat janë mbledhur. Të punësuarit e Furnizuesit të Shërbimit dhe individë të tjerë të cilët përpunojnë të Dhënat Personale bazuar në një kontratë me Furnizuesin e Shërbimit do të ruajnë natyrën rezervat të të Dhënave Personale, edhe pas përfundimit të punësimit të tyre apo marrëdhënieve të biznesit me Furnizuesin e Shërbimit.

Furnizuesi i Shërbimit deklaron se do t’i përpunojë të Dhënat Personale me mjete elektronike (automatikisht) përmes programesh kompjuteri për të cilat Furnizuesi i Shërbimit ka siguruar të drejtën e përdorimit, veçanërisht Shërbimin.

Miratimi nga Përdoruesi sipas këtij Neni 5 të Kushteve të Shërbimit përbën një akt juridik me vullnet të lirë dhe të informuar që lidhet me miratimin nga subjekti i të dhënave (Përdoruesi) të përpunimit të të Dhënave Personale.

Përkthime

Shërbimi i sistemon përkthimet në Projekte individuale, ku i Zoti është përgjegjës për administrimin e tyre dhe për përcaktimin e saktë të licencës së Projektit.

Mospërcaktimi i një licence përkthimesh do të thotë se përkthimet janë të përdorshme sipas të njëjtës licencë me vetë projektin.

Nëse Projekti zgjedh përdorim Kujtese Përkthimi, licenca për përdorim të përkthimi u akordohet krejt përdoruesve të Kujtesës së Përkthimit.

Përdoruesi pajtohet, përmes kontributit në një Projekt, me licencën që ka përcaktuar Projekti.

Përdoruesi pajtohet të përdoren emri dhe email-i i tij si autorësi te depozitime VCS. Përdoruesi e kupton se ky akordim është i pashfuqizueshëm, për shkak të natyrës së VCS-s.

Cookies

Sipas kuptimit të Nenit 89 të Aktit Nr. 480/2004 Coll., mbi komunikimet elektronike, siç është ndryshuar, Përdoruesi është në dijeni se Shërbimi përdor <em>Cookies </em>.

Shërbimi përdor <em>Cookies</em> për të personalizuar lëndë.

Ligj Qeverisës

Këto Kushte Shërbimi duhet të qeverisen nga ligjet e Republikës Çeke, duke përjashtuar rregulla që sjellin përplasje.

Çfarëdo grindje e lindur bazuar në Marrëveshjen dhe/ose këto Kushte Shërbimi duhet zgjidhur nga gjykata e Republikës Çeke që ka juridiksion mbi lëndën dhe vendndodhjen.

Efekt

Këto Kushte Shërbimi do të hyjnë në fuqi dhe kenë efekt më 1 shtator, 2017.

Rregulla Privatësie

Funksionojmë në pajtim me Rregulloren No. 679/2016, Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, e njohur edhe si GDPR. Ky dokument përfshin specifikimet e domosdoshme.

Kontrollor të Dhëna Personale

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Nr. Rregulloreje 04705904

Weblate ka caktuar një zyrtar mbrojtjeje të dhënash që mund të kontaktohet përmes privacy@weblate.org.

Të dhëna Personale të përpunuara nga Weblate

Weblate-i përpunon vetëm të Dhëna Personale të furnizuara nga Përdoruesi përmes përdorimit të tij:

Emër dhe adresë email
Këto përdoren për identifikimin tuaj te depozitimet VCS
Veç kësaj, email-i përdoret për njoftim rreth aktesh që mbikëqyrni
Fjalëkalim në formë hashi
I përdorur për mirëfilltësimin e Përdoruesit, në u formësoftë
Fjalëkalimet ruhen të fshehtëzuar duke përdorur Argon2.
Adresë IP dhe emër shfletuesi
Këto regjistrohen për t’u përdorur në rast ndryshimesh të rëndësishme te llogaria juaj (p.sh., ndryshim fjalëkalimi) për të lejuar diagnostikim në rast se vidhet llogaria juaj
Të dhëna faturimi
Në rast se blini shërbim prej nesh, grumbullojmë të dhëna shtesë faturimi të nevojshme për lëshimin e një fature

Qëllim dhe bazë ligjore për përpunimin e të Dhënave Personale

Të dhënat tuaja Personale do të përdoren për qëllimet e Shërbimit:

 • për furnizimin e Shërbimit me shërbimet tona, për t’u lidhur me ju për gjëra që kanë të bëjnë me shërbimet tona (edhe përmes rrugësh si email-e dhe mesazhe) dhe për të garantuar mbulimin teknik të plotësimit të shërbimeve tona sipas detyrimesh nga kontratash apo para-kontrata (Neni 6 (1) b. GDPR)
 • për të analizuar përdorimin tuaj të shërbimeve tona dhe për përmirësimin e tyre (Neni 6 (1) b. and f. GDPR)
 • me pëlqimin apo udhëzim tuajin shprehimisht, për të kryer veprimtaritë tona të biznesit ose për t’ju dërguar buletine (Neni 6 (1) a. GDPR)

Përdorim të Dhëna Personale

Kontrolluesi ka bërë krejt mjetet e arsyeshme teknike për mbrojtjen e Të dhënave Personale. Në të Dhënat Personale mund të hyjnë vetëm persona të autorizuar.

Palë të treta që mund të përfitojnë hyrje te Të dhëna Personale, kur është e nevojshme, janë:

 • Persona që janë kontraktuar për garantimin teknik të shërbimit.
 • Përpunues pagesash.

Krejt të Dhënat Personale depozitohen në Bashkimin Europian.

Mbajtje të Dhënash Personale

Të dhënat Personale depozitohen te Shërbimi deri kur Përdoruesi fshin llogarinë e vet te shërbimi.

Të dhëna regjistrimi hyrjesh mund të grumbullohen për një periudhë më të gjatë, me qëllim lejimin, ushtrimin apo mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

Të drejtat tuaja

Përdoruesi lejon vullnetarisht përdorim të të Dhënave Personale. Pa këto të Dhëna Personale, Weblate-i s’është në gjendje të furnizojë shërbimet tona.

Duam që të jeni përherë në kontroll të të Dhënave tuaja Personale. Për këtë qëllim, keni disa të drejta që e lejojnë këtë. Sipas disa kushteve, mundeni:

 • Të keni hyrje te krejt të Dhënat tuaja Personale që përdor apo përpunon Weblate-i, dhe madje të merrni një kopje të krejt atyre (Neni 15 i GDPR-së)
 • Të ndreqni të Dhënat Personale që përpunon Weblate-i, nëse mendoni se ka gabime
 • Të urdhëroni fshirjen prej nesh të të Dhënave tuaja Personale
 • Të kufizoni përpunim të Dhënash Personale
 • Të kundërshtoni përpunimin
 • T’i merrni të Dhënat tuaja Personale në një format të përdorur rëndom të lexueshëm nga makinat ose t’ua kaloni këto të Dhëna Personale një shërbimi tjetër.

Heqja, saktësimi dhe marrja e të Dhënave tuaja Personale mund të bëhet që nga administrimi i llogarisë dhe janë plotësisht të automatizuara.

Shqip