לאתר Weblate! Menu

תנאים ופרטיות

המסמכים המשפטיים הנחוצים להגשת שירות זה. התוקף המשפטי של מסמך תנאי השירות חל על הגרסה האנגלית בלבד, התרגומים מסופקים לנוחותך.

הצגת הגרסה האנגלית

תנאי השירות

הזכויות והחובות של המשתמש והספק שנגזרים מהשימוש בשירות מעוגנים בתנאי השירות האלה.

הגדרות

בתנאי השירות האלה:

הסכמה
כלומר הסכם רישוי במשמעות של סעיף 2358 ואילך לקודקס האזרחי על ידי ובין המשתמש והספק בגדר ההסכמה
הקודקס האזרחי
כלומר סעיף מס׳ ‎89/2012 Coll.‎, הקודקס האזרחי, כפי שמצורף
הסכמה
כלומר הסכמת המשתמש לתנאי השירות האלו ומסמכים משפטיים נוספים שחלים מתוקף סימון התיבה בזמן ההתקנה
עוגיות
כלומר כל קובץ נתונים שהוא שנשלח על ידי השרת של השירות למחשב המשתמש או למכשיר אחר שמחובר לאינטרנט שיכול לקבל את הזהות הייחודית של דפדפן המשתמש
GDPR
כלומר אסדרה מס׳ 679/2016, האסדרה הכללית להגנה על מידע, ידועה גם בשם GDPR
רישיון
כלומר רישיון שאינו בלעדי שהוענק על ידי הספק למשתמש לצורך שימוש בשירות
ספק
כלומר Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, מס׳ רישוי 04705904
נתונים אישיים
כלומר נתונים אישיים בהתאם למשמעות של האסדרה האירופית 679/2016 שסופקה על ידי המשתמש אל השירות ו/או קובצי העוגיות
בעלים
מתייחס למשתמש שיכול לנהל מיזם
מיזם
הכוונה היא למיזם תרגום שמופעל על גבי השירות
שירות
מתייחס לאתר ולשירותים על בסיס Weblate שמופעלים על ידי הספק
זיכרון תרגום
מתייחס לשירות זיכרון התרגום כרשות שמסופק כחלק מ־Weblate
משתמש
מתייחס לישות החוקית או לכל גוף אחר מלבד הספק שעושה שימוש בשירות
מערכת ניהול גרסאות (VCS)
מתייחס למערכת בקרת גרסאות מבוזרת בו משתמש המיזם כגון Git או Mercurial

הכללת הסכם הרישוי

הסכם הרישוי נכלל בהסכמת המשתמש להצעת הספק.

הסכם רישוי

בהכללת ההסכם תחת סעיף 2.1 של ההסכם הזה, חלות הוראות סעיף 3 זה של תנאי השירות.

הספק מציג למשתמש הסכם רישוי והמשתמש מסכים להסכם רישוי זה, כל זאת תחת התנאים וההגבלות שמצוינים בתנאי השירות שלהלן.

לספק נשמרת הזכות לכבות, להתאים, לשנות או להפסיק את השירות בכתובת האינטרנט בכל עת.

המשתמש מסכים להשתמש בשירות בצורה שלא תסכן את אמצעי התכנה ו/או החומרה הטכנית של הספק ו/או אמצעים שכאלה המצויים בשימוש הספק.

המשתמש מסכים להימנע משימוש בשרות שלא בתום לב ו/או בכוונת זדון כלפי השירות בכוונה תחילה.

המשתמש מסכים להימנע מעקיפת אמצעי החומרה הטכנית והתוכנה של השירות ובפרט מערכות האבטחה.

חבות במקרה נזק

המשתמש מצהיר ללא כל עוררין שהספק לא יישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש בשירות.

אם המשתמש הוא יזם, הוא מביע כאן על ויתור זכויותיו לפיצוי מהספק על נזק שנגרם למשתמש מבלי כוונת תחילה מצד הספק עקב דליפה או כל מחויבות שנכללת בתנאי השירות ו/או נגרמת בעקיפין עקב השימוש בשירות.

נתונים אישיים

כחלק מהמשמעויות של סעיף 7 של ה־GDPR המשתמש מעניק את הסכמתו לאיסוף, אחסון ועיבוד הנתונים האישיים שסופקו על ידי המשתמש להנהלה, שהיא הספק, במהלך השימוש בשירות. המשתמש מסכים לעיבוד ולשימוש בנתונים האישיים של המשתמש לספק, עובדי הספק ו/או השותפים העסקיים המורשים של הספק. הסכמה זו חלה כל עוד המשתמש לא הסיר את החשבון שלו מהשירות.

התכלית של עיבוד הנתונים האישיים כפי שהוגדר על ידי הספק היא השימוש בנתונים האישיים לשליחת מסרים מסחריים לבעלי הנתונים (המשתמש) באמצעים אלקטרוניים בכפוף לחוק מס׳ ‎480/2004 Coll.‎, עבור שירותים מסוימים של קהיליית מידע, כפי שמצורף, ומעבר לכך לצורכי מסחר של השותפים שחתמו על חוזים עם הספק ולמטרות סטטיסטיות של הספק.

אם המשתמש מודיע בצורה ישירה ויעילה לספק שאינו מעוניין עוד לקבל מידע עסקי מהספק, הספק יימנע משליחת תכתובת עסקית.

המשתמש מצהיר על היכרותו עם זכויותיו כפי שמצוין בסעיף 15 ובסעיף 17 ב־GDPR ומצהיר שכל הנתונים האישיים מדויקים ונכונים ונתרמו מרצונו החופשי.

הספק מצהיר שיאסוף נתונים אישיים רק בהיקף הנדרש לשם עמידה ביעוד שצוין לעיל ויעבד את הנתונים האישיים בהתאם ליעוד שלשמו נאספו. עובדי הספק וגורמים עצמאיים נוספים שמעבדים את הנתונים האישיים לפי חוזה עם הספק ישמרו על חסיון הנתונים האישיים, אפילו לאחר סיום העסקתם או יחסיהם העסקיים עם הספק.

הספק מצהיר שיעבד את הנתונים האישיים בדרכים אלקטרוניות (אוטומטית) דרך תכניות מחשב שעבורן הקשיח הספק את הזכות להשתמש בהן, במיוחד השירות.

הסכמת המשתמש תחת סעיף 5 של תנאי השירות מהווה פעולה משפטית חופשית ומודעת שמתייחסת להסכמת גורם הבעלות על הנתונים (המשתמש) לעיבוד הנתונים האישיים.

תרגומים

השירות מארגן את התרגום לתוך מיזמים נפרדים, בהם הבעלים מחויבים לנהל אותם ולציין את רישיון המיזם באופן מדויק.

העדר ציון של רישיון תרגום משמעו שהתרגום זמין תחת אותו רישיון כמו המיזם הנתון עצמו.

במקרה שהמיזם נרשם לזיכרון תרגום, הרישיון להשתמש בתרגום מוענק לכל המשתמשים בזיכרון התרגום.

המשתמש מסכים, מעצם תרומתו למיזם, לרישיון בו נוקט המיזם.

המשתמש מסכים שהשימוש בשמו ובכתובת הדוא״ל שלו כסמכות יוצרת בהגשות למערכות ניהול הקוד. המשתמש מבין שהרשאה זו בלתי הפיכה עקב טבעה של מערכת ניהול קוד.

עוגיות

כחלק מהמשמעות של סעיף 89 לחוק ‎480/2004 Coll.‎, על תקשורת אלקטרונית, כפי שמצורף, המשתמש מודע לכך שהשירות משתמש בעוגיות.

השירות משתמש בעוגיות כדי להתאים את התוכן.

גוף האכיפה

תנאי השירות האלו מפוקחים על ידי רשויות החוק ברפובליקה הצ׳כית תוך התעלמות מחוקים סותרים.

כל מחלוקת שמתעוררת על סמך ההסכם ו/או תנאי השירות יידון בבית המשפט ברפובליקה הצ׳כית שתחום השיפוט שלו עצמאי ומקומי.

תוקף

תנאי השירות האלו ייכנסו לתוקף משפטי ב־1 בספטמבר 2017.

מדיניות פרטיות

אנו עומדים באסדרה מס׳ 679/2016, האסדרה הכללית להגנה על מידע, ידועה גם בשם GDPR. מסמך זה מכיל את המפרטים הנחוצים.

מתפעל הנתונים האישיים

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, מספר רישום 04705904

ישנו ממונה מטעם Weblate להגנה על מידע שניתן להגיע אליו דרך privacy@weblate.org.

נתונים אישיים שמעובדים על ידי Weblate

ב־Weblate מתבצע עיבוד אך ורק על נתונים אישיים שמסופקים על ידי המשתמשים:

שם וכתובת דוא״ל
אלו משמשים לזהות אותך בהגשות למערכת ניהול הגרסאות
בנוסף, נעשה שימוש בכתובת הדוא״ל לטובת שליחת התרעות על אירועים אליהם נרשמת
הסיסמה בתצורת גיבוב
משמש לאימות המשתמש, אם כך הוגדר
ססמאות מאוחסנות ומגובבות בעזרת Argon2.
כתובת IP ושם הדפדפן
אלו מתועדים למקרה שיתרחשו שינויים חשובים לחשבונך (למשל: החלפת סיסמה) כדי לאפשר ניתוח במקרה של גניבת החשבון שלך
פרטי חיוב
במקרה של רכישת שירותים מאתנו, אנו אוספים פרטי חיוב נוספים שנחוצים להנפקת חשבונית

תכלית ובסיס משפטי לעיבוד של נתונים אישיים

הנתונים האישיים שלך ישמשו למטרות הבאות במסגרת השירות:

 • לצורך אספקת שירותינו במסגרת השירות, על מנת ליצור אתך קשר בנושאים שקשורים בשירותים שלנו (גם דרך הודעות דוא״ל וכל מיני מסרים) וכדי להבטיח את מילוי הבטחת רציפות השימוש בשירותים שלנו בין אם עקב התחיבויות מסגרת חוזית או שלא במסגרת חוזית (סעיף 6 (1) b.‎ ‏GDPR)
 • כדי לנתח את השימוש בשירותים שלנו ולשפר אותם (סעיף 6 (1) b.‎ ו־f.‎ ב־GDPR)
 • עם הסכמתך או הנחייתך המפורשת להוציא לפועל את הפעילויות העסקיות שלנו או לשלוח לך הודעות ברשימות תפוצה (סעיף 6 (1) a.‎ ב־GDPR)

גישה לנתונים האישיים

המפעיל נקט בכל האמצעים הטכניים להבטיח את הגנתם של הנתונים האישיים. רק גופים מורשים יוכלו לגשת לנתונים האישיים.

גופי צד שלישי שיכולים לגשת לנתונים האישיים בעת הצורך הם:

 • אנשים פרטיים שחתמו על חוזה לתחזוקה טכנית של השירות.
 • מעבדי תשלומים.

כל המידע האישי מאוחסן באיחוד האירופי.

החזקת הנתונים האישיים

הנתונים האישיים מאוחסנים בשירות עד שהמשתמש מוחק את החשבון שלו בשירות.

מידע מיומן הגישה עשוי להיאסף לתקופה ארוכה יותר לטובת הקמה, תרגול או הגנה מול טענות משפטיות.

הזכויות שלך

המשתמש מספק את הנתונים האישיים מרצונו החופשי. ללא הנתונים האישיים האלה, ל־Weblate אין אפשרות לספק את השירותים שלנו.

אנו רוצים תמיד להיות בשליטה על הנתונים האישיים שלך. עד לתחום אחריותינו, יש לך זכויות שמאפשרות לך זאת. תחת תנאים מסוימים, באפשרותך:

 • לקבל גישה לכל הנתונים האישיים שלך בהם נעשה שימוש או עיבוד על ידי Weblate ואפילו לקבל עותק מלא שלהם (סעיף 15 ב־GDPR)
 • נא לתקן את הנתונים האישיים שעוברים עיבוד על ידי Weblate אם לדעתך יש טעויות
 • להורות לנו למחוק את הנתונים האישיים שלך
 • להגביל את עיבוד הנתונים האישיים
 • להתנגד לעיבוד
 • לקבל את הנתונים האישיים שלך בתצורה נפוצה שמותאמת לקריאה על ידי בני אדם או להעביר את הנתונים האישיים לספק אחר.

ההסרה, התיקון וקבלת הנתונים האישיים שלך זמינים דרך ניהול החשבון בצורה אוטומטית לחלוטין.

עברית