Använd Weblate! Menu

Villkor och integritet

De juridiska handlingar som är nödvändiga för att erbjuda denna tjänst. Dokumentet med användarvillkor för tjänsten är endast giltigt på engelska och översättningarna har publicerats av hänsyn till användarna.

Visa versionen på engelska

Tjänstevillkor

Rättigheter och skyldigheter för användaren och leverantören som följer av användningen av tjänsten styrs av dessa användarvillkor.

Definitioner

I villkoren för användning av tjänsten:

Överenskommelse
betyder licensavtalet, i betydelsen fastslagen i civilkodens 2358 artikel med fortsättning, fattat av och mellan användaren och tillhandahållaren av tjänsten efter givet samtycke
Civilkod
betyder artikel nummer 89/2012 i civilkoden, såsom i senaste ändring
Samtycke
betyder användarens samtycke med det här användaravtalet för tjänsten och andra juridiska dokument specificerade genom att bocka i kryssrutan under registreringen
Cookies
avser alla datafiler som skickas av tjänstens webbserver till användarens dator eller annan enhet som är ansluten till Internet, vilket gör det möjligt att erhålla unik identifiering av användarens webbläsare
GDPR
avser EU:s förordning nr. 679/2016, den allmänna dataskyddsförordningen
Licens
innebär icke-exklusiv licens som beviljats av leverantören till användaren för användning av tjänsten
Leverantör
betyder Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. Nr. 04705904
Personuppgifter
betyder personuppgifter i den mening som avses i EU-förordningen nr 679/2016 som införts av användaren i tjänsten och/eller kakor
Ägare
betyder användaren som kan hantera projektet
Projekt
betyder översättningsprojekt som drivs på Tjänsten
Tjänst
avser webbplatsen och tjänsterna baserade på Weblate som drivs av leverantören
Översättningsminne
betyder valfri översättningsminnestjänst som tillhandahålls inom Weblate
Användare
betyder varje juridisk person eller någon annan än leverantören som använder tjänsten
VCS
betyder distribuerat versionskontrollsystem som används av projekt som Git eller Mercurial

Licensavtalets slutsats

Licensavtalet ingås när användaren godkänner leverantörens erbjudande.

Licensavtal

Genom att ingå avtal enligt artikel 2.1 i detta avtal, träder följande bestämmelser i denna artikel 3 i användarvillkoren i kraft.

Leverantören presenterar användaren ett licensavtal och användaren accepterar detta licensavtal, allt detta enligt de villkor som anges i dessa användarvillkor.

Leverantören ska ha rätt att när som helst stänga av, justera, modifiera eller göra tjänsten otillgänglig på webbadressen.

Användaren samtycker till att använda tjänsten endast på ett sätt som inte äventyrar teknisk programvara och/eller hårdvara för leverantören och/eller sådana medel i leverantörens användning.

Användaren samtycker till att avstå från att använda tjänsten i ond tro och/eller avsiktligt orsaka någon skada på tjänsten.

Användaren samtycker till att avstå från att kringgå tjänstens programvara och/eller tekniska hårdvara, särskilt säkerhetssystemen.

Ansvar för skada

Användaren gör härmed det ostridigt att leverantören inte är ansvarig för eventuella skador som orsakats användaren till följd av användningen av tjänsten.

Om användaren är en entreprenör, avstår härmed uttryckligen sin rätt till ersättning från leverantören för skada oavsiktligt orsakat av leverantören till användaren genom en överträdelse av någon skyldighet i dessa användarvillkor och/eller till följd av användning av tjänsten.

Personuppgifter

I den mening som avses i Article 7 i GDPR ger användaren härmed samtycke till insamling, lagring och behandling av de personuppgifter som lämnats av användaren till administratören, som är leverantören, genom användning av tjänsten; Användaren ger sitt medgivande till behandling och användning av användarens personuppgifter av leverantören, leverantörens anställda och/eller leverantörens auktoriserade affärspartners. Detta medgivande ges så länge användaren inte tar bort sitt konto från tjänsten.

Syftet med behandlingen av personuppgifter enligt Leverantören är att använda personuppgifterna för att skicka kommersiella meddelanden till den som uppgifterna gäller (användaren) på elektronisk väg enligt lag nr 480/2004 Coll. om vissa tjänster i informationssamhället, i dess ändrade lydelse, och vidare för affärsbehov hos Leverantörens avtalspartner och för statistiska ändamål hos Leverantören.

Om användaren direkt och effektivt informerar leverantören om att inte längre vill ta emot företagsinformation från leverantören, ska leverantören avstå från att skicka ytterligare oönskad affärskommunikation.

Användaren tillkännager medvetenhet om egna rättigheter under Article 15 och Article 17 i GDPR och försäkrar att alla personuppgifter är korrekta och sanningsenliga och har tillhandahållits frivilligt.

Leverantören deklarerar att den samlar in personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla det ovan angivna ändamålet och behandla personuppgifterna i enlighet med det syfte för vilket det insamlades. Tjänsteleverantörens anställda och andra personer som behandlar personuppgifterna på grundval av ett avtal med leverantören ska upprätthålla sekretessen för personuppgifterna, även efter det att deras anställning eller affärsrelation med leverantören har upphört .

Leverantören försäkrar att den kommer att behandla personuppgifterna på elektronisk väg (automatiskt) via datorprogram som leverantören har säkrat nyttjanderätten till, i synnerhet tjänsten.

Användarens medgivande enligt denna artikel 5 i användarvillkoren utgör en fri och informerad juridisk handling som avser samtycke från föremålet för uppgifterna (användaren) med behandling av personuppgifter.

Översättningar

Tjänsten organiserar översättning till enskilda projekt, där ägaren är ansvarig för att hantera dem och för att exakt specificera licensen för projektet.

Att inte ange översättnings licens innebär att översättningarna är tillgängliga under samma licens som det givna projektet.

Om projektet skulle anmäla sig till översättningsminnet beviljas alla användare av översättningsminnen licens att använda översättningen.

Användaren samtycker, vid bidrag till ett projekt, till licensen som projektet har specificerat.

Användaren samtycker till att använda eget namn och e-post som författarskap i VCS begår. Användaren förstår att detta bidrag inte kan återkallas på grund av arten av VCS.

Cookies

I den mening som avses i artikel 89 i lag nr 480/2004 coll., om elektronisk kommunikation, såsom ändrat, användaren informeras om att tjänsten använder cookies.

Tjänsten använder cookies för att anpassa innehållet.

Gällande lag

Dessa användarvillkor ska regleras av lagarna i Tjeckien med undantag av lagvalsregler.

Eventuella tvister som uppkommer på grundval av avtalet och/eller dessa användarvillkor skall lösas av domstolen i Tjeckien som har materiell och lokal jurisdiktion.

Effekt

Dessa användarvillkor träder i kraft den 1 september 2017.

Integritetspolicy

Vi följer förordning nr. 679/2016, den allmänna dataskyddsförordningen, även känd som GDPR. Detta dokument innehåller nödvändiga specifikationer.

Personuppgiftsansvarig

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Reg. No. 04705904

Weblate har utsett ett dataskyddsombud som kan nås via privacy@weblate.org.

Personuppgifter som behandlas av Weblate

Weblate behandlar endast personuppgifter som användaren tillhandahåller genom att använda den:

Användarnamn och mejl
Dessa används för att identifiera dig i VCS-arkiveringar
Dessutom används mejl-adressen för aviseringar om bevakade händelser
Lösenordet i hashat format
Används för att autentisera användaren, om konfigurerad
Lösenord lagras hashade med Argon2.
IP-adress och webbläsarnamn
Dessa loggas vid viktiga ändringar i ditt konto (t. ex. lösenordsändring) för att tillåta diagnos om ditt konto blir stulet
Faktureringsinformation
Om du köper tjänst från oss, samlar vi in ytterligare faktureringsinformation som är nödvändig för att utfärda en faktura

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att användas för tjänsten:

 • för att tillhandahålla våra tjänster på Tjänsten, för att kontakta dig i frågor som rör våra tjänster (även med e-post och meddelanden) och för att säkerställa den tekniska funktionaliteten för våra tjänster att uppfylla avtalsenliga eller kontraktsmässiga skyldigheter ( Artikel 6 (1) b. GDPR)
 • att analysera din användning av våra tjänster och förbättra våra tjänster (artikel 6 (1) b. och f. GDPR)
 • med ditt uttryckliga medgivande eller instruktion att utföra vår affärsverksamhet eller skicka nyhetsbrev till dig (artikel 6 (1) a. GDPR)

Åtkomst till persondata

Den registeransvarige har gjort alla rimliga tekniska medel för att skydda personuppgifterna. Endast auktoriserade personer kan komma åt personuppgifterna.

Utomstående som vid behov kan få tillgång till personuppgifterna är:

 • Personer som anlitas för teknisk försäkran om tjänsten.
 • Betalningstjänster.

Alla personuppgifter lagras i Europeiska unionen.

Lagringen av personuppgifter

Persondata lagras i tjänsten tills användaren raderar sitt konto hos tjänsten.

Åtkomstlogginformation kan samlas in under en längre tid för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Användaren tillhandahåller användning av personuppgifter frivilligt. Utan dessa personuppgifter kan Weblate inte tillhandahålla våra tjänster.

Vi vill att du alltid ska ha kontroll över dina personuppgifter. För detta ändamål har du vissa rättigheter som tillåter det. Under vissa förutsättningar kan du:

 • Få tillgång till alla dina personuppgifter som Weblate använder eller behandlar, och även få en kopia av allt det (Artikel 15 GDPR)
 • Korrigera de personuppgifter som Weblate behandlar om du tror att det finns misstag
 • Beordra oss att radera dina personuppgifter
 • Begränsa behandlingen av personuppgifter
 • Objekt för behandling
 • Ta emot dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format eller för att överföra dessa personuppgifter till en annan leverantör.

Borttagning, korrigering och hämtning av dina personuppgifter kan göras från kontohanteringen och är helt automatiserad.

Svenska