Använd Weblate! Menu

Villkor och integritet

De juridiska handlingar som är nödvändiga för att erbjuda denna tjänst. Dokumentet med användarvillkor för tjänsten är endast giltigt på engelska och översättningarna har publicerats av hänsyn till användarna.

Visa versionen på engelska

Tjänstevillkor

Rättigheter och skyldigheter för användaren och leverantören som följer av användningen av tjänsten styrs av dessa användarvillkor.

Definitioner

I villkoren för användning av tjänsten:

Överenskommelse
betyder licensavtalet, i betydelsen fastslagen i civilkodens 2358 artikel med fortsättning, fattat av och mellan användaren och tillhandahållaren av tjänsten efter givet samtycke
Civilkod
betyder artikel nummer 89/2012 i civilkoden, såsom i senaste ändring
Samtycke
betyder användarens samtycke med det här användaravtalet för tjänsten och andra juridiska dokument specificerade genom att bocka i kryssrutan under registreringen
Cookies
avser alla datafiler som skickas av tjänstens webbserver till användarens dator eller annan enhet som är ansluten till Internet, vilket gör det möjligt att erhålla unik identifiering av användarens webbläsare
GDPR
avser EU:s förordning nr. 679/2016, den allmänna dataskyddsförordningen
Licens
innebär icke-exklusiv licens som beviljats av leverantören till användaren för användning av tjänsten
Leverantör
betyder Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. Nr. 04705904
Personuppgifter
betyder personuppgifter i den mening som avses i EU-förordningen nr 679/2016 som införts av användaren i tjänsten och/eller kakor
Ägare
betyder användaren som kan hantera projektet
Projekt
betyder översättningsprojekt som drivs på Tjänsten
Tjänst
avser webbplatsen och tjänsterna baserade på Weblate som drivs av leverantören
Översättningsminne
betyder valfri översättningsminnestjänst som tillhandahålls inom Weblate
Användare
betyder varje juridisk person eller någon annan än leverantören som använder tjänsten
VCS
betyder distribuerat versionskontrollsystem som används av projekt som Git eller Mercurial

Licensavtalets slutsats

Licensavtalet ingås när användaren godkänner leverantörens erbjudande.

Licensavtal

Genom att ingå avtal enligt artikel 2.1 i detta avtal, träder följande bestämmelser i denna artikel 3 i användarvillkoren i kraft.

Leverantören presenterar användaren ett licensavtal och användaren accepterar detta licensavtal, allt detta enligt de villkor som anges i dessa användarvillkor.

Leverantören ska ha rätt att när som helst stänga av, justera, modifiera eller göra tjänsten otillgänglig på webbadressen.

Användaren samtycker till att använda tjänsten endast på ett sätt som inte äventyrar teknisk programvara och/eller hårdvara för leverantören och/eller sådana medel i leverantörens användning.

Användaren samtycker till att avstå från att använda tjänsten i ond tro och/eller avsiktligt orsaka någon skada på tjänsten.

Användaren samtycker till att avstå från att kringgå tjänstens programvara och/eller tekniska hårdvara, särskilt säkerhetssystemen.

Ansvar för skada

Användaren gör härmed det ostridigt att leverantören inte är ansvarig för eventuella skador som orsakats användaren till följd av användningen av tjänsten.

Om användaren är en entreprenör, avstår härmed uttryckligen sin rätt till ersättning från leverantören för skada oavsiktligt orsakat av leverantören till användaren genom en överträdelse av någon skyldighet i dessa användarvillkor och/eller till följd av användning av tjänsten.

Personuppgifter

I enlighet med artikel 7 i GDPR ger användaren härmed sitt samtycke till insamling, lagring och behandling av personuppgifterna enligt Integritetspolicyn.

Översättningar

Tjänsten organiserar översättning till enskilda projekt, där ägaren är ansvarig för att hantera dem och för att exakt specificera licensen för projektet.

Att inte ange översättnings licens innebär att översättningarna är tillgängliga under samma licens som det givna projektet.

Om projektet skulle anmäla sig till översättningsminnet beviljas alla användare av översättningsminnen licens att använda översättningen.

Användaren samtycker, vid bidrag till ett projekt, till licensen som projektet har specificerat.

Användaren samtycker till att namn och mejladress används som författarskap i VCS Commits. Användaren är införstådd med att detta bidrag inte kan återkallas på grund av VCS:s natur.

Cookies

I den mening som avses i artikel 89 i lag nr 480/2004 coll., om elektronisk kommunikation, såsom ändrat, användaren informeras om att tjänsten använder cookies.

Tjänsten använder cookies för att anpassa innehållet.

Gällande lag

Dessa användarvillkor ska regleras av lagarna i Tjeckien med undantag av lagvalsregler.

Eventuella tvister som uppkommer på grundval av avtalet och/eller dessa användarvillkor skall lösas av domstolen i Tjeckien som har materiell och lokal jurisdiktion.

Effekt

Dessa användarvillkor träder i kraft och gäller från och med den 15 maj 2023.

Integritetspolicy

Vi följer förordning nr. 679/2016, den allmänna dataskyddsförordningen, även känd som GDPR. Detta dokument innehåller nödvändiga specifikationer.

Personuppgiftsansvarig

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. No. 04705904

Weblate har utsett ett dataskyddsombud som kan nås via privacy@weblate.org.

Personuppgifter som behandlas av Weblate

Weblate behandlar endast personuppgifter som användaren tillhandahåller genom att använda den:

Användarnamn och mejl
Dessa används för att identifiera dig i VCS-arkiveringar.
Dessutom används mejladressen för aviseringar om bevakade händelser.
Lösenordet i hashat format
Används för att autentisera användaren, om konfigurerad
Lösenord lagras hashade med Argon2.
IP-adress och webbläsarnamn
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Faktureringsinformation
Nödvändiga uppgifter för att utfärda en faktura samlas in när du köper en tjänst från oss.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att användas för tjänsten:

 • för att tillhandahålla våra tjänster på Tjänsten, för att kontakta dig i frågor som rör våra tjänster (även med e-post och meddelanden) och för att säkerställa den tekniska funktionaliteten för våra tjänster att uppfylla avtalsenliga eller kontraktsmässiga skyldigheter ( Artikel 6 (1) b. GDPR)
 • att analysera din användning av våra tjänster och förbättra våra tjänster (artikel 6 (1) b. och f. GDPR)
 • med ditt uttryckliga medgivande eller instruktion att utföra vår affärsverksamhet eller skicka nyhetsbrev till dig (artikel 6 (1) a. GDPR)

Åtkomst till persondata

Den registeransvarige har gjort alla rimliga tekniska medel för att skydda personuppgifterna. Endast auktoriserade personer kan komma åt personuppgifterna.

Utomstående som vid behov kan få tillgång till personuppgifterna är:

 • Personer som anlitas för teknisk försäkran om tjänsten.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Alla personuppgifter lagras i Europeiska unionen.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kan lämnas ut till tredje part under begränsade omständigheter när den personuppgiftsansvarige i god tro anser att det krävs enligt lag, t.ex. enligt en stämning eller annat rättsligt eller administrativt beslut.

Om den personuppgiftsansvarige enligt lag är skyldig att avslöja personuppgifterna, kommer ett försök att göras för att ge användaren förhandsmeddelande via mejl (såvida inte den personuppgiftsansvarige är förbjuden, eller det skulle vara meningslöst) om en begäran om personuppgifterna har gjorts för att användaren ska kunna invända mot utlämnandet. Om Användaren inte ifrågasätter begäran om utlämnande kan den personuppgiftsansvarige vara juridiskt skyldig att lämna över Personuppgifterna.

Lagringen av personuppgifter

Persondata lagras i tjänsten tills användaren raderar sitt konto hos tjänsten.

Åtkomstlogginformation kan samlas in under en längre tid för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Användaren tillhandahåller användning av personuppgifter frivilligt. Utan dessa personuppgifter kan Weblate inte tillhandahålla våra tjänster.

Vi vill att du alltid ska ha kontroll över dina personuppgifter. För detta ändamål har du vissa rättigheter som tillåter det. Under vissa förutsättningar kan du:

 • Få tillgång till alla dina personuppgifter som Weblate använder eller behandlar, och även få en kopia av allt det (Artikel 15 GDPR)
 • Korrigera de personuppgifter som Weblate behandlar om du tror att det finns misstag
 • Beordra oss att radera dina personuppgifter
 • Begränsa behandlingen av personuppgifter
 • Objekt för behandling
 • Ta emot dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format eller för att överföra dessa personuppgifter till en annan leverantör.

Borttagning, korrigering och hämtning av dina personuppgifter kan göras från kontohanteringen och är helt automatiserad.

Svenska