Termos do Servizo e Política da Privacidade

Os documentos legais precisados para fornecer este servizo.

Termos do Servizo

Os dereitos e obligacións do usuario e do fornecedor coma resultado do uso do servizo ríxense por estes Termos do Servizo.

Definicións

Nestes Termos do Servizo:

Acordo
significa Acordo de Licenza segundo o artigo 2358 do Código Civil conclúe por e entre o usuario e o fornecedor co consentemento
Código civil
significa o número de lei 89/2012, do Código Civil, tal e coma enmendouse
Consentemento
significa o consentemento do Usuario con estes Termos do Servizo e outros documentos legais expresados marcando a cela de verificación mentres transcorre o rexistro
Cookies
refírese a calquera ficheiro de datos enviado polo servidor web do Servizo ó computador do Usuario ou cara outro dispositivo conectado á Internet, que permita obter unha identificación única do navigador web do Usuario
Licenza
refírese á licenza non exclusiva outorgada polo Fornecedor ó Usuario para o seu uso do Servizo
Fornecedor
significa Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Número de Rexistro 04705904
Datos persoais
significa que os datos persoais segundo sinálase dentro da lei número 101/2000, sobre a proteción de datos persoais, coma enmendouse, ca aceptación do Usuario no Servizo e/ou Cookies
Dono
significa o usuario que pode xestiona-lo Proxecto
Proxecto
significa proxecto de tradución xestionado no Servizo
Servizo
significa que a páxina web e os servizos baseados no Weblate son xestionados polo fornecedor
Memoria de tradución
refírese ó servizo opcional da memoria de tradución fornecido polo Weblate
Usuario
significa calquera entidade legal ou individual diferente ó Proveedor, que estea a emprega-lo Servizo
VCS (Sistema de Control das Versións)
o sistema de control das versións distribuído empregado polo proxecto, coma o Git ou o Mercurial

Remate do Acordo da Licenza

Conclúese co Acordo da Licenza ca aceptación do usuario dunha proposta do fornecedor.

Acordo da Licenza

Ó remata-lo Acordo de conformidade co artigo 2.1 deste Acordo, as seguintes disposicións deste artigo 3 dos Termos do Servizo entran en vigor.

O Fornecedor outorga ó Usuario unha Licenza de Uso e o Usuario acepta a Licenza, todo iso baixo os termos e condicións estabelecidos nestes Termos do Servizo.

O Fornecedor terá dereito a pechar, axustar, modificar ou facer que o Servizo non esté dispoñíbel no enderezo web en calquera intre.

O Usuario comprométese a emprega-lo Servizo soamente de xeito que non poña en perigo os medios técnicos de software e/ou hardware do Fornecedor e/ou devanditos medios no uso do Fornecedor.

O Usuario comprométese a absterse de emprega-lo Servizo de má fe e/ou de causar de xeito deliberado calquera dano ó Servizo.

O Usuario comprométese a absterse de eludi-los medios de software e/ou hardware técnico do Servizo, de xeito particular os sistemas de seguranza.

Responsabilidade polos danos e prexuízos

O Usuario deixa craro que o Fornecedor non será responsábel de ningún dano feito ó Usuario coma resultado do emprego do Servizo.

Se o Usuario é un empresario, desta maneira renuncia de xeito expreso ó seu dereito de compensación por parte do Fornecedor por danos feitos de xeito inintencionado polo Fornecedor ó Usuario a través do rompemento de calquera obligación contida nestes Termos do Servizo e/ou resultantes polo emprego do Servizo.

Datos persoais

Segundo o que di o Artigo 5 (2) da lei número 101/2000, de protección de datos persoais, tal e coma modificouse, o usuario dá o seu consentemento para a recompilación, o almacenamento e o procesamento dos datos persoais fornecidos polo Usuario ó Fornecedor, os seus empregados e/ou os seus socios empresariais autorizados. Este consentemento é dado até que o Usuario non elmine a súa conta do Servizo.

O obxectivo do procesamento dos Datos Persoais tal e coma determinou o Fornecedor é o emprego dos Datos Persoais para enviar comunicacións comerciais ó suxeito dos datos (o Usuario) a través de medios electrónicos baixo a lei número 480/2004, nalgúns servizos da sociedade da información, tal e coma enmendouse, e amais para os fins comerciais e de "marketing" dos socios contractuais do Fornecedor e para fins estatísticos e/ou comerciais do Fornecedor.

Se o Usuario informa directa e efectivamente ó Fornecedor que xa non desexa recibir información comercial do Fornecedor, o Fornecedor absterase de enviar máis comunicacións comerciais non solicitadas.

O Usuario manifesta que el/ela está informado dos seus dereitos baixo o Artigo 12 e o Artigo 21 da Lei de Proteción de Datos e declara que tódolos Datos Persoais son precisos e verdadeiros e que os deu de xeito voluntario.

O Fornecedor manifesta que manterá os Datos Persoais só pola dura precisada para cumpri-los obxectivos especificados denantes e procesa os Datos Persoais dacordo con estes obxectivos para os que foron recollidos. Os empregados do Fornecedor e outras persoas que procesan os Datos Persoais segundo as bases dun acordo co Fornecedor teñen que manter a confidencialidade dos Datos Persoais, aínda que remate a súa relación laboral ou empresarial co Fornecedor.

O Fornecedor manifesta que procesará oss datos persoais por medios electrónicos (de xeito automático) a través de programas de computador para os cales o Fornecedor asegurou os dereitos de emprego, de xeito particular dos do Servizo.

O consentemento do Usuario baix este Artigo 5 dos Termos do Servizo constitúen un acto ceibe e informado que consiste no consentemento do suxeito dos datos (o Ususario) para procesamento dos Datos Persoais.

Traducións

O Servizo organiza as traducións en Proxectos individuais, onde o Dono é responsábel na xestión deles e para cumprir con precisión a licenza do Proxecto.

Se non se precisa licenza de tradución significa que as traducións están dispoñíbeis baixo a mesma licenza do proxecto.

Se o Proxecto opta pola Memoria de tradución, a licenza de emprego da tradución outórgase a tódolos usuarios da Memoria de tradución.

O Usuario acepta a licenza do Proxecto coma especifícase para contribuír ó Proxecto.

O Usuario acepta o emprego do seu nome e email coma autoría nas consolidacións no Sistema de Control das Versións (SCV). O usuario entende que esta aceptación non é revogábel pola natureza do SCV.

Cookies

No senso do artigo 89 da Lei número 480/2004 Coll. sobre comunicación electrónica, na súa versión modificada, infórmase ó Usuario de que o Servizo emprega cookies.

O Servizo emprega cookies para personaliza-lo contido e analiza-lo noso tráfico.

Lei aplicábel

Estas Condicións do Servizo rexeranse polas leis da República Checa con exclusión das regras de conflito.

Calquera liorta que xorda sobre a base do Acordo e/ou destes Termos do Servizo será resolta polo tribunal da República Checa que teña xurisdición ou potestade sustantiva e local.

Efecto

Estes Termos do Servizo entrarán en vixenza o 1 de setembro do 2017.

Política de privacidade

Cumprimos ca lei número 679/2016, a normativa xeral da protección de datos, tamén coñecida coma a LPDCP. Este documento inclúe as especificacións precisadas.

Control dos datos persoais

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, número do rexistro 04705904

Definiuse un responsábel da protección dos datos que pode ser contactado a través de privacy@weblate.org.

Datos persoais que procesamos

Só procesamos os datos persoais que o usuario fornécenos ó emprega-lo noso servizo:

Nome e enderezo do correo electrónico
Estes empréganse para identificarlle nas confirmacións VCS
Ademais, o correo electrónico emprégase para a notificación dos acontecementos observados
Contrasinal en forma de 'hash'
Emprégase para autenticar ó usuario se está configurado
Enderezo IP e nome do navigador
Estes rexístranse no caso de mudanzas importantes na súa conta (por exemplo, mudado do contrasinal) para permiti-lo diagnóstico no caso de que a súa conta sexa roubada
Informacións de pagamentos
No caso de que merques o noso servizo, colleitamos informacións adicionais de pagamento necesarias para a emisión dun pagamento

Obxectivo e bases legais para o procesamento dos datos personais

Os seus datos persoais só serán empregados con obxectivos do servizo:

 • Por dá-los nosos servizos no "Servizo", para contactar con problemas dos nosos servizos (tamén coma método de correos elec. e mensaxes) e para asegura-las funcionalidades técnicas do noso servizo cumpren cas obrigas contractuais e precontractuais (Artigo 6 (1) b. LPDCP)
 • Para analiza-lo seu emprego dos servizos e mellora-los nosos servizos (Artigo 6 (1) b. e f. LPDCP)
 • Co seu consentemento expreso ou indicación de facer as nosas actividades de negocio ou enviar boletíns de novas (Artigo 6 (1) a. LPDCP)

Acceso ós datos persoais

A empresa fixo os esforzos precisados para protexe-los datos persoais. Só persoas autorizadas teñen o acceso ós datos persoais.

Os terceiros que poden conseguer acceso ós datos persoais necesariamente son:

 • Persoas que son contratadas para a seguranza técnica do servizo.
 • Procesadores dos pagamentos.

Tódolos datos persoais son almacenados na Unión Europea.

A conservación dos datos persoais

Os datos persoais son almacenados no servizo até que o usuario elimine a súa conta no servizo.

A información dos accesos á cuenta serán almacenados por máis tempo co obxectivo de estabelecer, exercitar ou defenderse de demandas xudiciais.

Os seus dereitos

O usuario fornece de xeito voluntario acceso ós seus datos persoais. Sen isto non poderíamos presta-los nosos servizos.

Nós desexamos que sempre manteña o control dos seus datos persoais. Por iso vostede ten certos dereitos que lle amparan. Baixo o abeiro de certas circunstancias, vostede pode:

 • Para consegue-lo acceso a tódolos seus datos persoais que estamos a empregar ou a procesar, e incluso conseguer unha copia de todo iso (Artigo 15 da LPDCP)
 • Corrección dos datos persoais que procesamos se cre que hai erros
 • Pregar que eliminemos os seus datos persoais
 • Restrinxi-lo proceso dos datos persoais
 • Obxecto do procesamento
 • Recibi-los seus datos persoais nun formato de emprego corrente e lexíbel por calquera computador ou para transmitir estes datos persoais cara un fornecedor diferente.