Použite Weblate Menu

Podmienky a súkromie

Právne dokumenty nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby. Smerodajná je anglická verzia dokumentu Podmienky poskytovania služieb. Preklady poskytujeme pre vaše pohodlie.

Zobraziť anglickú verziu

Podmienky služby

Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa plynúce z používania Služby sa riadia týmito Podmienkami poskytovania služieb.

Definície

V týchto Podmienkach poskytovania služieb:

Dohoda
means License Agreement within the meaning of Article 2358 et seq. of the Civil Code concluded by and between the User and the Provider upon the Consent
Občiansky zákonník
means Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended
Súhlas
means the User’s consent with these Terms of Service and other legal documents expressed by checking the checkbox during the registration
Súbory cookie
means any datafile sent by the web server of the Service to the User’s computer or other device connected to the Internet, which enable obtaining unique identification of the User’s web browser
GDPR
means EU Regulation No. 679/2016, the General Data Protection Regulation
Licencia
means non-exclusive license granted by the Provider to the User for use of the Service
Poskytovateľ
means Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Reg. No. 04705904
Osobné údaje
means personal data within the meaning of EU Regulation No. 679/2016 inserted by the User into the Service and/or Cookies
Vlastník
je Používateľ, ktorý môže spravovať Projekt
Projekt
je prekladateľský projekt spravovaný v Službe
Služba
je webová stránka a služby založené na Weblate, ktoré prevádzkuje Poskytovateľ
Pamäť prekladu
je voliteľná služba prekladovej pamäte poskytovaná vo Weblate
Používateľ
je akýkoľvek právny subjekt alebo jednotlivec iný ako Poskytovateľ, ktorý používa Službu
VCS
je distribuovaný systém pre správu verzií používaný v Projekte, ako napríklad Git alebo Mercurial

Záver licenčnej zmluvy

Licenčná zmluva sa uzatvára v okamihu prijatia Ponuky Poskytovateľa Používateľom.

Licenčná zmluva

By concluding Agreement under Article 2.1 of this Agreement, the following provisions of this Article 3 of the Terms of Service come into force.

The Provider presents the User with a License Agreement and the User accepts this License Agreement, all this under the terms and conditions stated in these Terms of Service.

The Provider shall have the right to shut down, adjust, modify or make the Service unavailable on the web address at any time.

The User agrees to use the Service only in a manner not jeopardizing technical software and/or hardware means of the Provider and/or such means in the Provider’s use.

The User agrees to refrain from use of the Service in bad faith and/or deliberately causing any damage to the Service.

The User agrees to refrain from bypassing the Service’s software and/or technical hardware means, in particular the security systems.

Zodpovednosť za škodu

The User hereby renders it undisputed that the Provider shall not be liable for any damage caused to the User resulting from the use of the Service.

If the User is an entrepreneur, it hereby expressly waives its right to compensation from the Provider for damage unintentionally caused by the Provider to the User through a breach of any obligation contained in these Terms of Service and/or resulting from the use of the Service.

Osobné údaje

Within the meaning of Article 7 of the GDPR the User hereby gives consent to the collecting, storage and processing of the Personal Data provided by the User to the administrator, who is the Provider, through the use of the Service; the User gives consent to the processing and use of the User’s Personal Data by the Provider, the Provider’s employees and/or the Provider’s authorised business partners. This consent is given as long as User does not remove their account from the Service.

The purpose of the processing of Personal Data as determined by the Provider is the use of Personal Data for sending commercial communications to the subject of the data (the User) through electronic means under Act No. 480/2004 Coll., on certain services of the information society, as amended, and further for marketing and business needs of the Provider’s contractual partners and for statistical and/or marketing purposes of the Provider.

If the User directly and effectively informs the Provider of no longer wishing to receive business information from the Provider, the Provider shall refrain from sending further unsolicited business communications.

The User declares awareness of own rights under Article 15 and Article 17 of the GDPR and declares that all the Personal Data is accurate and true and has been provided voluntarily.

The Provider declares that it will collect Personal Data only in the extent necessary for meeting the above-specified purpose and process the Personal Data in accordance with the purpose for which it was collected. The Provider’s employees and other individuals who process the Personal Data on the basis of a contract with the Provider shall maintain confidentiality of the Personal Data, even after the termination of their employment or business relationship with the Provider.

The Provider declares that it will process the Personal Data by electronic means (automatically) via computer programs for which the Provider has secured the right of use, in particular the Service.

The User’s consent under this Article 5 of the Terms of Service constitutes a free and informed juridical act which concerns the consent of the subject of the data (the User) with processing of the Personal Data.

Preklady

The Service organizes translation into individual Projects, where the Owner is responsible for managing them and for specifying accurately the license of the Project.

Not specifying translation license means that the translations are available under same license as the given Project itself.

Should the Project opt in for the Translation Memory, license to use the translation is granted to all Translation Memory users.

The User agrees, upon contributing to a Project, to the license the Project has specified.

The User agrees to use of own name and e-mail as authorship in the VCS commits. The User understands that this grant is non revocable due to nature of the VCS.

Súbory cookie

Within the meaning of Article 89 Act No. 480/2004 Coll., on electronic communication, as ammended, the User is informed that the Service uses cookies.

Služba používa súbory cookies na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti.

Rozhodné právo

These Terms of Service shall be governed by the laws of the Czech Republic with exclusion of conflict rules.

Any disputes arising on the basis of the Agreement and/or these Terms of Service shall be resolved by the court of the Czech republic having substantive and local jurisdiction.

Účinnosť

Tieto Podmienky poskytovania Služby nadobúdajú účinnosť dňa 1. septembra 2017.

Zásady ochrany osobných údajov

Spĺňame nariadenie č. 679/2016, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, tiež známe ako GDPR. Tento dokument obsahuje potrebné špecifikácie.

Správca osobných údajov

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, IČO: 04705904

Správca ustanovil referenta pre ochranu údajov, ktorého je možné kontaktovať prostredníctvom privacy@weblate.org.

Ktoré osobné údaje spracúvame

Weblate spracúva iba osobné údaje, ktoré používateľ poskytuje používaním:

Meno a e-mail
Tieto slúžia na vašu identifikáciu v systéme na kontrolu verzií
E-mail ďalej slúži na oznámenia týkajúce sa sledovaných udalostí
Heslo v hašovanej podobe
Ak je nastavené, používa sa na overenie Používateľa
IP adresa a názov prehliadača
Tieto sa zaznamenávajú, ak dôjde k dôležitým zmenám vo vašom účte (napr. zmena hesla), aby nám pomohli pri diagnóze v prípade krádeže účtu
Fakturačné údaje
V prípade, že si od nás kupujete službu, zbierame ďalšie fakturačné údaje nevyhnutné pre vystavenie faktúry

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely Služby:

 • for providing our services on the Service, to contact you in matters regarding our services (also by means of e-mails and messaging) and to ensure the technical functionality of our services fulfillment of contractual or pre-contractual obligations (Article 6 (1) b. GDPR)
 • to analyze your use of our services and improve our services (Article 6 (1) b. and f. GDPR)
 • with your express consent or instruction to carry out our business activities or send you newsletters (Article 6 (1) a. GDPR)

Prístup k Osobným údajom

Správca vykonal všetky náležité technické opatrenia na ochranu Osobných údajov. K Osobným údajom môžu pristupovať iba oprávnené osoby.

Tretie strany, ktoré môžu v prípade potreby mať prístup k Osobným údajom používateľa sú:

 • Osoby, ktoré sa zmluvne zaviazali poskytovať technické zabezpečenie služby.
 • Spracovatelia platieb.

Všetky Osobné údaje sa uchovávajú v Európskej únii.

Uchovávanie Osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú v Službe, pokým v nej Používateľ neodstráni svoj účet.

Informácie denníka prístupov sa môžu zbierať dlhšie časové obdobie za účelom vzniku, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Vaše práva

Používateľ poskytuje svoje Osobné údaje dobrovoľne. Bez týchto Osobných údajov nedokážeme poskytovať služby Weblate.

Chceme, aby ste mali vždy kontrolu nad svojimi Osobnými údajmi. Preto máte isté práva, ktoré to umožňujú. Za určitých okolností môžete:

 • Získať prístup k všetkým svojim Osobným údajom, ktoré Weblate používa alebo spracúva, alebo dokonca získať ich kompletnú kópiu (článok 15 nariadenia GDPR)
 • Požiadať o opravu Osobných údajov, ktoré Weblate spracúva, ak si myslíte, že obsahujú chyby
 • Požadovať odstránenie vašich Osobných údajov
 • Požadovať obmedzenie spracúvania Osobných údajov
 • Namietať proti spracovaniu os. údajov
 • Obdržať svoje Osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo preniesť tieto Osobné údaje k inému poskytovateľovi.
Slovenčina