O Weblate! Menu

Podmienky a súkromie

Právne dokumenty nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby. Smerodajná je anglická verzia dokumentu Podmienky poskytovania služieb. Preklady poskytujeme pre vaše pohodlie.

Zobraziť anglickú verziu

Podmienky služby

Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa plynúce z používania Služby sa riadia týmito Podmienkami poskytovania služieb.

Definície

V týchto Podmienkach poskytovania služieb:

Dohoda
rozumie sa Licenčná zmluva v zmysle čl. 2358 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Používateľom a Poskytovateľom na základe Súhlasu
Občiansky zákonník
rozumie sa zákon č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov
Súhlas
rozumie sa súhlas Používateľa s týmito Podmienkami služby a ďalšími právnymi dokumentmi vyjadrený zaškrtnutím políčka počas registrácie
Súbory cookie
rozumie sa údajový súbor odoslaný webovým serverom Služby na počítač alebo iné zariadenie Používateľa pripojené na Internet, ktorý umožňuje získanie jedinečnej identifikácie webového prehliadača Používateľa
GDPR
rozumie sa nariadenie EÚ č. 679/2016, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov
Licencia
rozumie sa nevýhradná licencia udelená Poskytovateľom Používateľovi na používanie Služby
Poskytovateľ
rozumie sa Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, reg. č. 04705904
Osobné údaje
rozumejú sa osobné údaje v zmysle nariadenia EÚ č. 679/2016 vložené Používateľom do Služby a/alebo súbory cookies
Vlastník
je Používateľ, ktorý môže spravovať Projekt
Projekt
je prekladateľský projekt spravovaný v Službe
Služba
je webová stránka a služby založené na Weblate, ktoré prevádzkuje Poskytovateľ
Pamäť prekladu
je voliteľná služba prekladovej pamäte poskytovaná vo Weblate
Používateľ
je akýkoľvek právny subjekt alebo jednotlivec iný ako Poskytovateľ, ktorý používa Službu
VCS
je distribuovaný systém pre správu verzií používaný v Projekte, ako napríklad Git alebo Mercurial

Záver licenčnej zmluvy

Licenčná zmluva sa uzatvára v okamihu prijatia Ponuky Poskytovateľa Používateľom.

Licenčná zmluva

Uzatvorením Zmluvy podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy vstupujú do platnosti nasledujúce ustanovenia čl. 3 Podmienok služby.

Poskytovateľ predkladá Používateľovi Licenčnú zmluvu a Používateľ akceptuje túto Licenčnú zmluvu, a to všetko za podmienok uvedených v Podmienkach služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť, upraviť alebo zneprístupniť Službu na webovej adrese.

Používateľ súhlasí s používaním Služby iba takým spôsobom, ktorý neohrozuje technické softvérové a/alebo hardvérové prostriedky Poskytovateľa a/alebo také prostriedky v užívaní Poskytovateľa.

Používateľ vyjadruje súhlas, že nebude používať Službu so zlým úmyslom a/alebo úmyselne spôsobovať akékoľvek poškodenie Služby.

Používateľ vyjadruje súhlas, že nebude obchádzať technické softvérové a/alebo hardvérové prostriedky Služby, obzvlášť systémy zabezpečenia.

Zodpovednosť za škodu

Používateľ týmto činí nesporným skutočnosť, že Poskytovateľ nebude zodpovedať za akúkoľvek škodu spôsobenú Používateľovi v dôsledku používania Služby.

Ak je Používateľ podnikateľ, týmto sa výslovne zrieka práva na náhradu škody od Poskytovateľa za škodu neúmyselne spôsobenú Používateľovi Poskytovateľom prostredníctvom porušenia akéhokoľvek záväzku obsiahnutého v Podmienkach služby a/alebo vyplývajúceho z používania Služby.

Osobné údaje

Within the meaning of Article 7 of the GDPR the User hereby gives consent to collecting, storage, and processing of the Personal Data according to the Privacy Policy.

Preklady

Služba organizuje preklad do individuálnych Projektov, kde Vlastník zodpovedá za ich správu a presnú špecifikáciu licencií k Projektom.

Neuvedenie licencie k prekladu znamená, že preklady sú k dispozícii pod rovnakou licenciou ako príslušný Projekt.

V prípade, že sa Používateľ rozhodne pre použitie Pamäte prekladu v rámci Projektu, licenca na použitie prekladu sa udelí všetkým používateľom Pamäte prekladu.

Prispievaním do Projektu Používateľ súhlasí s licenciou, ktorá je uvedená v Projekte.

The User agrees to use of name and e-mail as authorship in the VCS commits. The User understands that this grant is non-revocable due to the nature of the VCS.

Súbory cookie

V zmysle článku 89 zákona 480/2004 Zb. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je Používateľ informovaný, že Služba používa súbory cookies.

Služba používa súbory Cookies na prispôsobenie obsahu.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky služby sa riadia zákonmi Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem.

Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo Podmienok služby sa riešia súdom Českej republiky s vecnou a miestnou príslušnosťou.

Účinnosť

These Terms of Service shall come into force and effect on 15th May 2023.

Zásady ochrany osobných údajov

Spĺňame nariadenie č. 679/2016, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, tiež známe ako GDPR. Tento dokument obsahuje potrebné špecifikácie.

Správca osobných údajov

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, IČO: 04705904

Správca ustanovil referenta pre ochranu údajov, ktorého je možné kontaktovať prostredníctvom privacy@weblate.org.

Ktoré osobné údaje spracúvame

Weblate spracúva iba osobné údaje, ktoré používateľ poskytuje používaním:

Meno a e-mailová adresa
These are used to identify you in the VCS commits.
Additionally, e-mail is used for notification of watched events.
Heslo v hašovanej podobe
Ak je nastavené, používa sa na overenie Používateľa
Heslá sú ukladané v šifrovanej podobe pomocou Argon2.
IP adresa a názov prehliadača
These are logged in case of important changes to your account (e.g. password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Billing info
Necessary details to issue an invoice is collected when purchasing a service from us.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely Služby:

 • na poskytovanie našich služieb v Službe, kontaktovanie vašej osoby vo veciach týkajúcich sa našich služieb (tiež prostredníctvom e-mailov a textových správ) a na zabezpečenie technickej funkčnosti našich služieb a uspokojenie zmluvných či predzmluvných záväzkov (Článok 6 (1) b. GDPR)
 • na analýzu vášho používania našich služieb a zlepšovanie našich služieb (Článok 6 (1) b. a f. GDPR)
 • s vašim výslovným súhlasom alebo pokynom na uskutočňovanie obchodných aktivít alebo zasielanie newsletterov (Článok 6 (1) a. GDPR)

Prístup k Osobným údajom

Správca vykonal všetky náležité technické opatrenia na ochranu Osobných údajov. K Osobným údajom môžu pristupovať iba oprávnené osoby.

Tretie strany, ktoré môžu v prípade potreby mať prístup k Osobným údajom používateľa sú:

 • Osoby, ktoré sa zmluvne zaviazali poskytovať technické zabezpečenie služby.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Všetky Osobné údaje sa uchovávajú v Európskej únii.

Disclosure of the Personal Data

The Personal Data might be disclosed to third parties in limited circumstances when the Controller has a good faith belief it is required by law, such as under a subpoena or other judicial or administrative order.

In case the Controller is required by law to disclose the Personal Data, an attempt will be made to provide the User with prior notice by e-mail (unless the Controller is prohibited, or it would be futile) that a request for the Personal Data has been made to allow the User to object to the disclosure. If the User does not challenge the disclosure request, the Controller may be legally required to turn over the Personal Data.

Uchovávanie Osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú v Službe, pokým v nej Používateľ neodstráni svoj účet.

Access log info might be collected for a longer period for the purpose of establishing, exercising or defending legal claims.

Vaše práva

Používateľ poskytuje svoje Osobné údaje dobrovoľne. Bez týchto Osobných údajov nedokážeme poskytovať služby Weblate.

Chceme, aby ste mali vždy kontrolu nad svojimi Osobnými údajmi. Preto máte isté práva, ktoré to umožňujú. Za určitých okolností môžete:

 • Získať prístup k všetkým svojim Osobným údajom, ktoré Weblate používa alebo spracúva, alebo dokonca získať ich kompletnú kópiu (článok 15 nariadenia GDPR)
 • Požiadať o opravu Osobných údajov, ktoré Weblate spracúva, ak si myslíte, že obsahujú chyby
 • Požadovať odstránenie vašich Osobných údajov
 • Požadovať obmedzenie spracúvania Osobných údajov
 • Namietať proti spracovaniu os. údajov
 • Obdržať svoje Osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo preniesť tieto Osobné údaje k inému poskytovateľovi.

Odstránenie, opravu a získanie vašich Osobných údajov je možné vykonať zo správy účtu a je plne automatizované.

Slovenčina