O Weblate! Menu

Podmienky a súkromie

Právne dokumenty nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby. Smerodajná je anglická verzia dokumentu Podmienky poskytovania služieb. Preklady poskytujeme pre vaše pohodlie.

Zobraziť anglickú verziu

Podmienky služby

Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa plynúce z používania Služby sa riadia týmito Podmienkami poskytovania služieb.

Definície

V týchto Podmienkach poskytovania služieb:

Dohoda
rozumie sa Licenčná zmluva v zmysle čl. 2358 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Používateľom a Poskytovateľom na základe Súhlasu
Občiansky zákonník
rozumie sa zákon č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov
Súhlas
rozumie sa súhlas Používateľa s týmito Podmienkami služby a ďalšími právnymi dokumentmi vyjadrený zaškrtnutím políčka počas registrácie
Súbory cookie
rozumie sa údajový súbor odoslaný webovým serverom Služby na počítač alebo iné zariadenie Používateľa pripojené na Internet, ktorý umožňuje získanie jedinečnej identifikácie webového prehliadača Používateľa
GDPR
rozumie sa nariadenie EÚ č. 679/2016, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov
Licencia
rozumie sa nevýhradná licencia udelená Poskytovateľom Používateľovi na používanie Služby
Poskytovateľ
rozumie sa Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, reg. č. 04705904
Osobné údaje
rozumejú sa osobné údaje v zmysle nariadenia EÚ č. 679/2016 vložené Používateľom do Služby a/alebo súbory cookies
Vlastník
je Používateľ, ktorý môže spravovať Projekt
Projekt
je prekladateľský projekt spravovaný v Službe
Služba
je webová stránka a služby založené na Weblate, ktoré prevádzkuje Poskytovateľ
Pamäť prekladu
je voliteľná služba prekladovej pamäte poskytovaná vo Weblate
Používateľ
je akýkoľvek právny subjekt alebo jednotlivec iný ako Poskytovateľ, ktorý používa Službu
VCS
je distribuovaný systém pre správu verzií používaný v Projekte, ako napríklad Git alebo Mercurial

Záver licenčnej zmluvy

Licenčná zmluva sa uzatvára v okamihu prijatia Ponuky Poskytovateľa Používateľom.

Licenčná zmluva

Uzatvorením Zmluvy podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy vstupujú do platnosti nasledujúce ustanovenia čl. 3 Podmienok služby.

Poskytovateľ predkladá Používateľovi Licenčnú zmluvu a Používateľ akceptuje túto Licenčnú zmluvu, a to všetko za podmienok uvedených v Podmienkach služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť, upraviť alebo zneprístupniť Službu na webovej adrese.

Používateľ súhlasí s používaním Služby iba takým spôsobom, ktorý neohrozuje technické softvérové a/alebo hardvérové prostriedky Poskytovateľa a/alebo také prostriedky v užívaní Poskytovateľa.

Používateľ vyjadruje súhlas, že nebude používať Službu so zlým úmyslom a/alebo úmyselne spôsobovať akékoľvek poškodenie Služby.

Používateľ vyjadruje súhlas, že nebude obchádzať technické softvérové a/alebo hardvérové prostriedky Služby, obzvlášť systémy zabezpečenia.

Zodpovednosť za škodu

Používateľ týmto činí nesporným skutočnosť, že Poskytovateľ nebude zodpovedať za akúkoľvek škodu spôsobenú Používateľovi v dôsledku používania Služby.

Ak je Používateľ podnikateľ, týmto sa výslovne zrieka práva na náhradu škody od Poskytovateľa za škodu neúmyselne spôsobenú Používateľovi Poskytovateľom prostredníctvom porušenia akéhokoľvek záväzku obsiahnutého v Podmienkach služby a/alebo vyplývajúceho z používania Služby.

Osobné údaje

V zmysle článku 7 nariadenia GDPR Používateľ udeľuje súhlas so zberom, uchovávaním a spracúvaním Osobných údajov poskytovaných Používateľom správcovi, ktorý je Poskytovateľom, prostredníctvom používania Služby; Používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním a používaním svojich Osobných údajov Poskytovateľom, jeho zamestnancami a/alebo jeho oprávnenými obchodnými partnermi. Tento súhlas je daný dovtedy, kým Používateľ neodstráni svoj účet zo Služby.

Účelom spracovávania Osobných údajov určeným Poskytovateľom je použitie Osobných údajov na zasielanie obchodnej komunikácie subjektu údajov (Používateľ) prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov, ďalej pre obchodné potreby zmluvných partnerov Poskytovateľa a na štatistické účely Poskytovateľa.

Ak Používateľ priamo a efektívne informuje Poskytovateľa, že si viac neželá prijímať obchodné informácie od Poskytovateľa, Poskytovateľ sa zdrží zasielania ďalších nevyžiadaných obchodných správ.

Používateľ prehlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa článku 15 a 17 nariadenia GDPR a prehlasuje, že všetky Osobné údaje sú presné a pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne.

Poskytovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať Osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie vyššie uvedeného účelu a spracúvať Osobné údaje v súlade s účelom, pre ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci Poskytovateľa a ďalšie osoby, ktoré spracúvajú Osobné údaje na základe zmluvy s Poskytovateľom, zachovávajú dôvernosť Osobných údajov, a to i po ukončení svojho zamestnania alebo obchodného vzťahu s Poskytovateľom.

Poskytovateľ prehlasuje, že bude spracovávať Osobné údaje elektronicky (automaticky) prostredníctvom počítačových programov, pre ktoré si Poskytovateľ zaistil právo užívania, obzvlášť prostredníctvom Služby.

Súhlas Používateľa podľa článku 5 Podmienok služby predstavuje slobodný a informovaný právny akt, ktorý sa týka súhlasu subjektu údajov (Používateľ) so spracovaním Osobných údajov.

Preklady

Služba organizuje preklad do individuálnych Projektov, kde Vlastník zodpovedá za ich správu a presnú špecifikáciu licencií k Projektom.

Neuvedenie licencie k prekladu znamená, že preklady sú k dispozícii pod rovnakou licenciou ako príslušný Projekt.

V prípade, že sa Používateľ rozhodne pre použitie Pamäte prekladu v rámci Projektu, licenca na použitie prekladu sa udelí všetkým používateľom Pamäte prekladu.

Prispievaním do Projektu Používateľ súhlasí s licenciou, ktorá je uvedená v Projekte.

Používateľ súhlasí s použitím svojho mena a e-mailu na účely autorstva v zápisoch VCS. Používateľ rozumie, že toto udelenie je neodvolateľné kvôli povahe VCS.

Súbory cookie

V zmysle článku 89 zákona 480/2004 Zb. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je Používateľ informovaný, že Služba používa súbory cookies.

Služba používa súbory Cookies na prispôsobenie obsahu.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky služby sa riadia zákonmi Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem.

Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo Podmienok služby sa riešia súdom Českej republiky s vecnou a miestnou príslušnosťou.

Účinnosť

Tieto Podmienky poskytovania Služby nadobúdajú účinnosť dňa 1. septembra 2017.

Zásady ochrany osobných údajov

Spĺňame nariadenie č. 679/2016, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, tiež známe ako GDPR. Tento dokument obsahuje potrebné špecifikácie.

Správca osobných údajov

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, IČO: 04705904

Správca ustanovil referenta pre ochranu údajov, ktorého je možné kontaktovať prostredníctvom privacy@weblate.org.

Ktoré osobné údaje spracúvame

Weblate spracúva iba osobné údaje, ktoré používateľ poskytuje používaním:

Meno a e-mailová adresa
Tieto slúžia na vašu identifikáciu v systéme na kontrolu verzií
E-mail ďalej slúži na oznámenia týkajúce sa sledovaných udalostí
Heslo v hašovanej podobe
Ak je nastavené, používa sa na overenie Používateľa
Heslá sú ukladané v šifrovanej podobe pomocou Argon2.
IP adresa a názov prehliadača
Tieto sa zaznamenávajú, ak dôjde k dôležitým zmenám vo vašom účte (napr. zmena hesla), aby nám pomohli pri diagnóze v prípade krádeže účtu
Fakturačné údaje
V prípade, že si od nás kupujete službu, zbierame ďalšie fakturačné údaje nevyhnutné pre vystavenie faktúry

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely Služby:

 • na poskytovanie našich služieb v Službe, kontaktovanie vašej osoby vo veciach týkajúcich sa našich služieb (tiež prostredníctvom e-mailov a textových správ) a na zabezpečenie technickej funkčnosti našich služieb a uspokojenie zmluvných či predzmluvných záväzkov (Článok 6 (1) b. GDPR)
 • na analýzu vášho používania našich služieb a zlepšovanie našich služieb (Článok 6 (1) b. a f. GDPR)
 • s vašim výslovným súhlasom alebo pokynom na uskutočňovanie obchodných aktivít alebo zasielanie newsletterov (Článok 6 (1) a. GDPR)

Prístup k Osobným údajom

Správca vykonal všetky náležité technické opatrenia na ochranu Osobných údajov. K Osobným údajom môžu pristupovať iba oprávnené osoby.

Tretie strany, ktoré môžu v prípade potreby mať prístup k Osobným údajom používateľa sú:

 • Osoby, ktoré sa zmluvne zaviazali poskytovať technické zabezpečenie služby.
 • Spracovatelia platieb.

Všetky Osobné údaje sa uchovávajú v Európskej únii.

Uchovávanie Osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú v Službe, pokým v nej Používateľ neodstráni svoj účet.

Informácie denníka prístupov sa môžu zbierať dlhšie časové obdobie za účelom vzniku, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Vaše práva

Používateľ poskytuje svoje Osobné údaje dobrovoľne. Bez týchto Osobných údajov nedokážeme poskytovať služby Weblate.

Chceme, aby ste mali vždy kontrolu nad svojimi Osobnými údajmi. Preto máte isté práva, ktoré to umožňujú. Za určitých okolností môžete:

 • Získať prístup k všetkým svojim Osobným údajom, ktoré Weblate používa alebo spracúva, alebo dokonca získať ich kompletnú kópiu (článok 15 nariadenia GDPR)
 • Požiadať o opravu Osobných údajov, ktoré Weblate spracúva, ak si myslíte, že obsahujú chyby
 • Požadovať odstránenie vašich Osobných údajov
 • Požadovať obmedzenie spracúvania Osobných údajov
 • Namietať proti spracovaniu os. údajov
 • Obdržať svoje Osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo preniesť tieto Osobné údaje k inému poskytovateľovi.

Odstránenie, opravu a získanie vašich Osobných údajov je možné vykonať zo správy účtu a je plne automatizované.

Slovenčina